Malcolm analyseert: de stemtest genaamd 'Uw Regering'

Blijkbaar heb ik de smaak wel te pakken. In elk geval heb ik nog een tweede stemtest onder de loep gelegd [1] en ook ditmaal wil ik mijn bevindingen graag met de rest van de wereld delen, of toch minstens met de mensen die het de moeite vinden mijn blog te lezen.

De stemtest waarover het ditmaal gaat [2], is samengesteld op initiatief van de kranten Het Belang van Limburg, De Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad en van de televisiezender Vier. Ook ditmaal wordt weer gewerkt met stellingen waarover de deelnemer zijn mening moet geven. De stellingen zijn onderverdeeld in zeven thema's, zoals onderwijs of staatshervorming. Onder elke hoofding krijgt men een aantal stellingen te zien. Uit die stellingen moet men dan minimaal twee en maximaal vier stellingen selecteren waarmee men het volledig eens is. Daarnaast kan men ook een veto uitspreken over een enkele stelling waar men absoluut niet mee kan leven. Zodra alle thema's zijn behandeld, verwerkt het programma de gemaakte keuzes en krijgt de deelnemer een regering te zien die zijn of haar persoonlijke standpunten in de realiteit het best zou moeten kunnen vertolken. Hierbij kan men trouwens ook nog eens kiezen uit een regering samengesteld uit in heel het land opkomende politici of uit enkel in de eigen kieskring opkomende politici.

Goed, dat zou moeten volstaan als inleiding. Hieronder vindt men alle stellingen, alsook wat commentaar bij elk onderwerp. Wie het met me oneens is, mag natuurlijk altijd zijn eigen standpunt naar voren brengen in de commentaren hieronder.

Thema 1: Staatshervorming

Mijn selectie:

“Een federale kieskring invoeren”
Ik ben hier al jaren voor gewonnen. Wie een land wil regeren, moet ook maar in elke stad en elke uithoek van dat land de confrontatie met de kiezer en met de andere partijen durven aangaan.

“Economie is belangrijker dan een nieuwe staatshervorming”
In feite is deze stelling in zekere zin een herhaling van de vorige. In elk geval vind ik het economisch beleid een stuk belangrijker dan de verdeling van stukjes van gedeelde fragmenten van diffuse bevoegdheden.

“De sociale zekerheid niet splitsen”
Een voorspelbare keuze voor iemand ter linkerzijde, maar ik heb niet enkel ideologische argumenten. Ik snap gewoon niet hoe dit in de praktijk zou moeten werken. Wat gebeurt er dan met een Waal die in Vlaanderen woont en in Brussel werkt? Of met een bedrijf dat in Vlaanderen is gevestigd maar grotendeels Waalse werknemers telt? Of met een bedrijf dat in beide landsdelen actief is en regelmatig personeel van de ene vestiging naar de andere overplaatst?

“België mag niet gesplitst worden”
Een splitsing van het land zou ons fortuinen kosten, zowel de overheden als alle individuele burgers. Bovendien is deze stelling ongeveer identiek aan de stelling dat Vlaanderen eenzijdig zijn onafhankelijkheid moet uitroepen, die hieronder verder wordt toegelicht.

Niet geselecteerd:

“Een volgende staatshervorming is topprioriteit”
Dit heeft zelfs niets met mijn eigen overtuigingen te maken. Het lijkt me gewoon handiger en realistischer eerst de moeizaam tot stand gekomen zesde staatshervorming uit te voeren alvorens over een volgende te beginnen praten. Dat zal al genoeg moeite kosten.

“De monachie afschaffen”
Dit is voor de nationalistische partijen het ultieme symbooldossier. Precies of het koningshuis de sterkste barrière tegen een onafhankelijk Vlaanderen is. Niemand neemt die kliek in het paleis nog heel ernstig en de logopediste die onze huidige koning aan de haak heeft geslagen, zal dat tij niet keren. In elk geval zijn er dringender en belangrijker problemen die onze aandacht verdienen.

“Het koningshuis behouden in zijn huidige vorm”
En in welke vorm hadden we dat dan liever gehad? Een trapezium? Een vierkant draaiende bol? Ik begrijp de stelling niet eens. Uit de uitleg blijkt het te gaan om de rol van de vorst in de regeringsvorming en in de ondertekening van wetten. Maakt dat eigenlijk iemand een bal uit? Het koningshuis is notoir antisocialistisch, misschien omdat een vermogensbelasting hen niet zo goed zou uitkomen, maar toch is Di Rupo premier geworden. Boudewijn was inderdaad fanatiek tegen abortus gekant en toch is die wet met amper een paar dagen vertraging in het Belgisch Staatsblad verschenen.

“Enkel een federale regering met Vlaamse meerderheid”
Dit is voor mij enkel aanvaardbaar als er ook een federale kieskring komt. In mijn ogen zijn beide punten onlosmakelijk met elkaar verbonden. De verdedigers van deze stelling is het er trouwens niet om te doen de rechten van de arme, onderdrukte Vlaming te vrijwaren, maar om eindelijk een manier te vinden om een ultrakapitalisch bestuur te installeren zonder de in Wallonië onsterfelijke PS.

“Eenzijdig de onafhankelijkheid van Vlaanderen uitroepen”
Juist, ja. Precies of dat zomaar gaat. Zonder oplossing voor Brussel is dit gewoon niet haalbaar. Ik zou trouwens niet graag een Nederlandstalige Brusselaar zijn indien het Vlaamse Gewest zich onafhankelijk verklaart. Al die mensen worden dan plots buitenlanders in een stad met tien maal zo veel rancuneuze Franstaligen als buren.

“Federale ministers moeten slagen voor een taaltest”
Eigenlijk ben ik het hier wel mee eens. Iemand die in een tweetalige omgeving moet/mag werken, kan maar best beide talen beheersen.

“De Rode Duivels splitsen”
In een onderkant en een bovenkant? Of worden de spelers dan ingedeeld volgens taalgroepen? Of op basis van de taal van de gemeente waarin ze wonen? Of op basis van de taal van de ploeg waarvoor ze spelen? Of op basis van de taal van hun ouders of grootouders? Wat mij betreft, mogen ze gerust een werkgroep samenstellen om dergelijke vragen te beantwoorden. Ik verwacht hun eindrapport niet voor september 2028. Tot dan moet iedereen mij met dergelijk gezwets gerust laten.

“Leden van het koningshuis laten werken voor hun inkomen”
Ah, eindelijk een oplossing voor het gat in de begroting. Met die besparing treden we direct toe tot de top 5 van meest welvarende landen ter wereld. Bijkomende vraag: welke idioot staat te trappelen om Laurent aan te werven?

“Extra geld voor het Brussels gewest”
Het is eigen aan een systeem als het onze dat alle overheden, FOD's, agentschappen en weet ik veel welke entiteiten er zo nog rondwaren steeds opnieuw klagen over hun budget en liever wat meer zouden krijgen. Dat hoort erbij. Ik wind me daar al lang niet meer over op.
“België omvormen tot een confederale staat”

Mijn veto:

“Enkel een Vlaming kan premier worden”
Ik wil erop wijzen dat er in dit land geen subnationaliteiten bestaan en niemand dus officieel 'Vlaming', 'Franstalige' of iets anders is. Iedereen is juridisch gezien gewoon Belg. Deze vereiste kan dus enkel worden ingevoerd na de afschaffing van die regel. Alleen is die er nu net op vraag van de Vlaamse beweging gekomen om te voorkomen dat de Franstaligen het recht zouden opeisen de Franstalige faciliteitengemeenten bij Wallonië in te delen. Hier zijn trouwens mogelijk nog ernstiger gevolgen aan verbonden. Als een kandidaat-premier voor een subnationaliteit moet kiezen, moet iedereen dat in feite doen en ik heb geen zin me als Vlaming te laten registreren.

Thema 2: Milieu en mobiliteit

Mijn selectie:

“Makkelijker windmolens in de tuin plaatsen”
Zeker in villawijken moet dit kunnen. Natuurlijk zullen er constant klachten over visuele vervuiling komen van bepaalde rijke zwijnen die niet eens beseffen dat hun kitscherige tuinkabouters, knalgele cabriolets en door de computer bestuurde grasmaaiers een stuk lelijker zijn dan een paar ronddraaiende wieken.

“Bedrijfswagens zwaarder belasten”
Ik ben voor. Ik heb geen bedrijfswagen. Ik hoef er ook geen. Ik wil er trouwens op wijzen dat bedrijfswagens niet worden gegeven aan de mensen van de kuisploeg of aan de arbeider aan de band. Die wagens worden gegeven aan de mensen die genoeg verdienen om hun auto zelf te betalen. In feite is dit een grote ontduiking van sociale rechten en mag het fenomeen van de gratis bedrijfswagen in zijn geheel worden afgeschaft.

“Strengere verkeersregels voor groepen wielertoeristen”
Bijna even erg als zelf fietsen, is de confrontatie met andere fietsers, vooral in de vorm van georganiseerde bendes. Wat me het meest irriteert, is niet de vaststelling dat ze de baan in beslag nemen voor een vorm van masochisme die ze even goed in de lokale fitnesszaal kunnen botvieren, maar het ware misprijzen waarmee ze neerkijken op iedereen die hun superioriteit als weggebruikers niet met een spontane buiging erkent. Als pakweg twintig mensen met de fiets van plaats A naar plaats B willen rijden, betekent dit nog steeds niet dat ze dat samen moeten doen. Wat is er mis met alleen rijden?

“NMBS moet alle regio's in Vlaanderen gelijk bedienen”
Daar zouden ze inderdaad beter eens wat werk van maken. Een mens moet eens proberen met de trein uit Limburg te geraken. Bovendien rijden er enkel late treinen naar de grote steden en zijn de afgelopen jaren heel wat kleinere stations gesloten. Als Leuvenaar heb ik daar zelf natuurlijk minder last van, maar ik besef maar al te goed dat ik vaak niet naar een evenement ga omdat ik er met het openbaar vervoer niet geraak [3].

Niet geselecteerd:

“Wie in de spits met de auto rijdt, betaalt meer”
Dit is weer zo'n typisch idee van de groene medemens dat aan bepaalde spijtige feiten voorbijgaat. Alvorens het autorijden strenger kan worden aangepakt, moet er eerst maar eens aan een beter openbaar vervoer worden uitgebouwd. De nieuwe plannen van de NMBS met vroege en late treinen naar kleine stations zullen alvast niet helpen. Als het openbaar vervoer wordt afgeschaft, kunnen we het de mensen niet kwalijk nemen dat ze dan maar hun eigen auto nemen.

“Gratis bussen voor senioren afschaffen”
Op zich kan ik me me hiermee akkoord verklaren, maar er is natuurlijk een verborgen agenda. Volgens bepaalde politici en partijen moet De Lijn volledig zelfbedruipend worden en de afschaffing van bepaalde kortingen en gratis abonnementen kan hierbij natuurlijk helpen. De vraag is alleen waarom de openbare dienstverlening de overheid geen geld zou mogen kosten.

“Natuur is belangrijker dan nieuwe wegen of spoorwegen”
Volgens mij moeten er geen nieuwe wegen worden aangelegd, maar over spoorwegen durf ik hetzelfde niet te beweren. Bovendien zijn spoorwegen helemaal niet zo schadelijk voor het milieu. Ze nemen minder plaats in dan een drievaksbaan, de treinstellen stoten geen vervuilende gassen uit en de spoorwegbermen zijn dankbare toevluchtsoorden voor planten die elders door de mens worden weggejaagd.

“Meer subsidies voor groene energie”
Deze stelling klinkt natuurlijk niet erg genuanceerd. Volgens de uitleg moeten meer subsidies ervoor zorgen dat 'het voor leveranciers aantrekkelijker wordt meer groene energie te leveren en dat het voor klanten ook financieel voordeliger wordt.' Zijn dat dan de argumenten om subsidies uit te keren? Zou het niet beter zijn de energiesector eindelijk eens duidelijk te maken dat ze nog enkele jaren hebben om volledig op groene energie over te schakelen of dat ze hun milieuvergunning verliezen? Zou het ook niet beter zijn de bevolking eens duidelijk te maken dat energie een kostbaar iets is en dat kostbare zaken nu eenmaal geld kosten?

“Investeren in jobs, niet in klimaat”
Dit is gewoon kortzichtig. Wie jobs wil creëren, kan maar beter voor een sector met groeipotentieel kiezen en mij lijkt de omschakeling naar een groenere economie hiervoor bij uitstek geschikt. Wie niet inziet dat beide elementen de komende jaren of decennia onlosmakelijk met elkaar verboden zullen zijn, is te kortzichtig om in eender wat te investeren.

“Gratis ticket bij vertraging trein met 15 minuten”
Natuurlijk, want de NMBS heeft toch al geld te veel. Wat een dwaas idee. Ik kan me bovendien voorstellen dat iedereen die dan zo'n gratis ticket wil zich aan het loket moet aanbieden. Hoe ze daar gaan controleren of al die mensen met een abonnement effectief van plan waren die specifieke trein te nemen die vertraging had, is me niet duidelijk. Bovendien zou ik niet graag in het station toekomen om een ticket voor een andere trein te kopen als al die koopjesjagers zich verdringen om ook eens iets gratis te krijgen.

“Snelheidslimiet op autosnelwegen verhogen tot 130 kilometer per uur”
Van mij mag dat, maar om daar nu een verkiezingsthema van te maken, gaat me toch wat te ver. Ik zie in elk geval meer heil in gevarieerde maximumsnelheden. Ik snap nog altijd niet waarom ik ook 's nachts slechts 30 kilometer per uur mag rijden als ik een compleet leeg schoolgebouw nader.

“Trajectcontrole op alle snelwegen”
Er hangen al genoeg camera's in dit land. De methode zelf is trouwens niet waterdicht, want ze is op gemiddelden gebaseerd. Wie gedurende een bepaalde afstand 150 kilometer per uur rijdt en dan even in de file staat, zal met andere woorden geen boete krijgen.

“Brusselse ring verbreden”
Ongevallen even buiten beschouwing gelaten, vormt de niet te stoppen horde pendelaars elke ochtend en vooravond de belangrijkste oorzaak van files op de ring rond de hoofdstad. Misschien moeten we eens nadenken over de geografische verdeling van de werkgelegenheid in dit land.

“Nieuwe kerncentrale bouwen”
Weer een naïef idee van de zogenaamde realisten. De overheid slaagt er nog niet in in Antwerpen een brug te bouwen. Hebben de mensen achter dit voorstel er enig idee van hoeveel protestgroepen, buurtcomités, petities, verzoekschriften, demonstraties, beroepen, klachten en procedures bij de Raad van State, de Raad voor Vergunningenbetwistingen en elke arbitrerende instantie tussen hier en de planeet Saturnus de bouw van een potentiële atoombom zou teweegbrengen? Heel leuk ook dat diezelfde partijen voor meer lokale autonomie zijn. Ik vraag me welke burgemeester bereid is door middel van een herbestemming van een stuk grond politieke zelfmoord te plegen in zijn eigen gemeente om een paar ministers en partijvoorzitters van dienst te zijn.

Mijn veto:

“Oosterweelverbinding Antwerpen uitvoeren zoals ze vastligt”
De discussie over de Oosterweelverbinding heeft al jaren een verlammend effect op de werking van de Vlaamse Regering, het Vlaams Parlement en de Antwerpse gemeenteraad. Daar willen we nu toch geen einde aan maken, zeker? Laat die klucht maar voortduren tot iemand eindelijk eens concludeert dat Antwerpenaren omwille van hun aangeboren neiging tot conflict niet geschikt zijn om zichzelf te besturen.

Thema 3: Migratie en asiel

Mijn selectie:

“Alleen wie slaagt in een taaltest kan Belg worden”
We mogen dit natuurlijk niet verwarren met het recht in België te wonen of te werken. Het gaat hier duidelijk om de nationaliteit en volgens mij mogen we toch verwachten dat iedereen die een Belgisch paspoort heeft minstens een van de landstalen spreekt. Dat lijkt me geen overdreven eis, maar ik veronderstel dat een hoop mensen zelfs dit al een extreemrechts standpunt zullen vinden.

“Minderjarige asielzoekers hier hun opleiding laten afmaken”
Dit is gewoon een vorm van ontwikkelingssamenwerking. Het is in sommige gevallen zelfs een betere vorm, want over die opleidingen hebben we nog enige controle terwijl van het geld dat we ginder doneren maar al te vaak een groot percentage in de zakken van lokale potentaten verdwijnt.

“Buitenlanders aantrekken om knelpuntberoepen in te vullen”
Hoewel de stelling grammaticaal nogal scheef is geformuleerd, kan ik hier moeilijk iets tegen in brengen. De twee alternatieven bestaan eruit bepaalde vacatures eeuwig oningevuld te laten en onze eigen mensen om te scholen. Beide lijken me niet zo aangewezen. Als ik eens mijn been breek, wil ik niet te horen krijgen dat er geen verplegers meer zijn om me te verzorgen en wil ik al evenmin worden verzorgd door een verpleger die zijn job totaal tegen zijn zin uitvoert.

“Goed geïntegreerde asielzoekers die in knelpuntberoepen werken laten blijven”
Ook ik moet een beetje consequent zijn. Als we buitenlanders kunnen of willen aantrekken om de vacatures voor knelpuntberoepen in te vullen, kunnen we hiervoor even goed buitenlanders gebruiken die hier al zijn. Dat lijkt me zelfs gemakkelijker en goedkoper.

Niet geselecteerd:

“Maximum 1/3 allochtonen in sociale woonwijk”
Zonder sluitende definitie van wie al dan niet een allochtoon is, blijft dit niet meer dan de zoveelste populistische uitspraak van iemand die geen drie stappen vooruit kan denken. Is een allochtoon een nieuwkomer? Of geldt dit ook voor de kinderen van migranten die hier zijn geboren? Of voor kleinkinderen die nog steeds een buitenlands klinkende naam dragen? Iedereen denkt natuurlijk in eerste instantie aan Afrikanen, Turken en dergelijke, maar dat staat er niet. Betekent dit dan ook dat mensen die in Nederland of in Frankrijk zijn geboren ook meetellen als het maximum van een derde wordt berekend? Wie een dergelijk ingewikkeld dossier te kunnen oplossen met een enkel zinnetje is duidelijk ongeschikt om aan het debat deel te nemen.

“Toelaten dat bedrijven werknemers met hoofddoek weigeren”
Blijkbaar zou dit enkel gelden voor bedrijven en niet voor andere instanties met personeel, zoals pakweg een vzw. Van discriminatie gesproken! Bovendien zie ik niet in waarom bedrijven op iets anders zouden moeten selecteren dan competenties. Sommigen verwijzen graag naar de specifieke bedrijfscultuur, maar haast niemand weet wat dit precies inhoudt. De discussie over de seculiere samenleving en over de scheiding tussen kerk en staat moet niet worden gevoerd in de HR-afdelingen van bedrijven.

“Onderwijs in de thuistaal tijdens de eerste twee jaar van het lager onderwijs voor migrantenkinderen”
Dit is weer een mooi voorbeeld van een stelling die in theorie mooi klinkt, maar in de praktijk amper haalbaar is. Het grootste probleem is dat niet al die migrantenkinderen dezelfde thuistaal hebben. De vraag is dan ook met hoeveel aparte lesgevers elkaar uiteindelijk in eenzelfde klaslokaal  voor de voeten zullen lopen. Eentje voor de twee Roemenen, eentje voor de drie Marokkanen, eentje voor de twee Turken, eentje voor de zoon van een niet zo hooggeplaatste Amerikaanse expat en eentje voor de elf Oekraïense vluchtelingen waarmee we binnenkort zullen opgescheept zitten. Normaal gezien, zou er ook eentje zijn voor de zigeuners, maar aangezien die weer eens niet zijn komen opdagen, mag hij of zij in het koffielokaal blijven zitten.

“Geen kinderen in gesloten centra opsluiten”
Nog zo'n vergissing uit menslievendheid. Ik heb me altijd laten vertellen dat jonge kinderen het best binnen het gezin opgroeien. Bovendien vinden ouders het ook verre van plezant dat hun kinderen van hen worden afgenomen. De vraag is trouwens waar die kinderen dan heen moeten. Ik denk niet dat we plots een overschot aan pleegoudergezinnen hebben.

“Belg worden moeilijker maken”
Ik ben heel die discussie over nationaliteiten eigenlijk beu. Dat concept haalt het einde van deze eeuw niet eens, dus moeten we daar ook niet te veel tijd meer insteken. De regels om Belg te worden zijn trouwens al bijzonder streng. Ik heb ooit geprobeerd een goede maat met een buitenlands paspoort te helpen met zijn naturalisatieaanvraag. Dat is compleet mislukt en ik snap nog steeds niet goed welke criteria ze daar achter gesloten deuren eigenlijk hanteren.

“Gevangenen actief terugsturen naar hun thuisland”
Dit is echt wel het thema waarvoor de ene stommiteit na de andere op een hoopje wordt gegooid. In de eerste plaats is de term 'thuisland' bedacht door het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime om semi-onafhankelijke ministaatjes te benoemen waar enkel zwarte tweederangsmensen leefden. Het praktisch bezwaar met betrekking tot deze stelling spreekt natuurlijk voor zich. Wat moet er dan gebeuren als het land van herkomst weigert deze stoute jongens [5] terug te nemen? Volgens de aanvullende info moeten we die landen desnoods 'dwingen om hen terug te nemen door geld voor ontwikkelingssamenwerking te schrappen'.  Dat is pas echt absurd. Ten eerste zijn er heel wat landen die helemaal geen geld voor ontwikkelingssamenwerking ontvangen. In onze cellen zitten heel wat Russische criminelen, maar ik zie niet in welk drukkingsmiddel we tegenover een zelf nog veel crimineler dictator als Poetin zouden kunnen gebruiken. Ten tweede moet iedereen eens over de gevolgen nadenken. Een ontwikkelingsland dat buitenlandse fondsen echt nodig heeft, krijgt eigenlijk twee opties. Ofwel moet er geld worden uitgegeven aan het bewaken van gevangenen die in sommige gevallen in eigen land niets hebben mispeuterd, ofwel zal de armoelijdende bevolking de gevolgen dragen. Is het, bijvoorbeeld, de fout van de Nigeriaanse regering dat een Nigeriaan in ons land een strafbaar feit pleegt? Neen? Wel, waarom moet de Nigeriaanse bevolking dan met de gevolgen worden geconfronteerd? Dit is gewoon machogewauwel van mannen die, tegen elk realiteitsbesef in, nog steeds denken dat ook de ingewikkeldste problemen met stoere praat kunnen worden opgelost. Dat ze allemaal naar de VS migreren. Ze zijn klaar voor het lidmaatschap van de Republican Party.

“Gemeenten actief illegalen laten opsporen”
Dat zullen ze tof vinden, onze lokale besturen. Ze doen nu al niets anders dan klagen over de administratieve overlast, het teveel aan verplichtingen die hen door allerlei regeringen worden opgelegd en het tekort aan geld om voldoende personeel in dienst te houden om alle taken uit te voeren. Verder is dit natuurlijk maar een eerste stap. De tweede stap bestaat uit de installatie van kliklijnen waar gefrustreerde racisten hun buren kunnen aangeven. De derde stap bestaat uit een wet in Oegandese stijl [6] die het strafbaar maakt geen aangifte te doen bij de politie indien men weet dat er ergens illegalen verblijven. In Antwerpen zijn ze er ongetwijfeld helemaal klaar voor.

“Een nieuwe regularisatie doorvoeren voor mensen zonder papieren”
Voor de mensen in kwestie is dit natuurlijk zeer belangrijk, maar ik heb mijn maximum van vier stellingen al bereikt. Bovendien is een verblijfsvergunning geen garantie op een beter leven. Het is maar de vraag of armoede draaglijker wordt met een officieel afgestempeld papiertje in de portefeuille.

“Overheid kan moslimscholen organiseren”
Zeg, kunnen die moslims nu echt niks zelf? De katholieken zijn erin geslaagd van hun eigen onderwijs het dominante net in ons land te maken. Zelfs de Joden beschikken over hun eigen segregatiescholen waar verschillende wetten structureel met de voeten worden getreden en waar niemand, uit vrees voor antisemiet te worden uitgescholden, tegen in durft te gaan. In elk geval zullen de moslims nooit het beeld oproepen een volwaardige groep in de samenleving te zijn indien ze er zelfs niet in slagen een school op te richten.

Mijn veto:

“Teruggekeerde Syriëstrijders meteen opsluiten”
Ik verwijs in dit verband graag naar een van mijn eerdere blogpost [4] over Belgische jongeren in Syrië. Iemand moet me nog steeds eens uitleggen welke wet die precies hebben overtreden. Misschien willen sommigen hier nog verder de Amerikaanse weg op. Misschien willen zij ook een kamp in de stijl van Guantanamo Bay oprichten waar mensen zonder proces, officiële aanklacht, rechtsbijstand of respect voor de mensenrechten voor onbepaalde tijd kunnen worden gefolterd. Waarom twijfel ik daar trouwens aan? Natuurlijk zijn er die dat willen. Ik wil dat trouwens zelf ook, maar dan om de mensen op te sluiten die dat willen. Hopelijk heeft niemand van mijn lezers logica gestudeerd, want ik zal nog mooie argumenten moeten bedenken om daar dan uiteindelijk niet zelf terecht te komen.

Thema 4: Veiligheid en justitie

Mijn selectie:

“Kernkoppen weghalen uit Kleine Brogel”
Het gaat hier om het thema 'veiligheid en justitie' en dit lijkt me dan ook een zeer geschikte maatregel om onze veiligheid te verhogen. Ik vrees helemaal niet dat een van die bommen onverwacht zou exploderen, hoor. Waar het me om gaat, is dat die kernkoppen van het Amerikaans leger zijn. Als we de Amerikanen met veel ophef dwingen al hun rommel terug naar hun kant van de oceaan te verplaatsen, zal dat ook in het Midden-Oosten worden opgemerkt. Hierdoor zal de terroristische dreiging in ons land nog een beetje dalen. Dat noemen ze veiligheid.

“In alle gemeenten dezelfde GAS-boetes invoeren”
Dit kunnen er dus, voor alle duidelijkheid, ook nul zijn. Ik vind heel dat systeem met gemeentelijke administratieve sancties totaal uit de hand gelopen en blijkbaar beginnen de aanvankelijk zeer enthousiaste gemeentebesturen ook stilaan tot bezinning te komen. Het ergste is en blijft echter dan men ergens een boete kan krijgen voor iets dat, bij wijze van spreken, een straat verder helemaal niet verboden is. Een beetje eenvormigheid mag wel. De Vlaams-nationalisten beweren altijd dat België uit twee democratieën bestaat. Op deze manier bestaat Vlaanderen uit 308 democratieën.

“Geïnterneerden niet langer in de gevangenis opsluiten”
Eigenlijk hebben we geen keuze. België is al meer dan eens door internationale rechtbanken veroordeeld voor de mensonwaardige wijze waarop psychiatrische patiënten worden behandeld [7]. Dit is geen echte stelling. De echte stelling is: “De regering mag juridische vonnissen naast zich neerleggen als het om mensen met mentale problemen gaat”.

“Verjaring van misdrijven afschaffen”
De opstellers van deze tekst kennen duidelijk niet eens het verschil tussen een misdrijf en een misdaad, maar dat zullen we maar even negeren.  In elk geval blijven een hoop schuldigen momenteel buiten schot omdat ze door allerlei vertragingsmanoeuvres de verjaringstermijn laten verstrijken. Het komt er vaak op neer dat wie zich een dure advocaat kan permitteren veel kans heeft dat zijn zaak zelfs nooit ten gronde wordt behandeld. Het moet maar eens gedaan zijn met die klassejustitie.

Niet geselecteerd:

“Zero promille voor chauffeurs”
Dronken achter het stuur kruipen, is natuurlijk niet slim. Het is zelfs levensgevaarlijk. Maar dit voorstel lijkt me toch meer een staaltje van politieke hypercorrectie dan een prioritaire maatregel. Ik heb nog nooit cijfers gezien dat de kans op een ongeval sterk verschilt tussen chauffeurs met 0,0 promille en pakweg 0,2 promille. Volgens mij liggen er belangrijker dossiers op tafel.

“Camera's op openbare plaatsen verbieden omwille van privacy”
Ik snap de stelling niet heel goed. Op een openbare plaats, bijvoorbeeld een plein, kan iedereen die in de buurt is me zien. Dat is geen kwestie van privacy. Als ik daar niet wil worden gezien, kan ik daar beter wegblijven. Het onderscheid tussen iemand die naast me loopt en iemand die op een zekere afstand op een schermpje kijkt, is nogal artificieel. Ik ben geen grote voorstander van al die bewakingscamera's, maar dit is gewoon niet het juiste tegenargument.

“Een echte jeugdgevangenis bouwen”
Het onderscheid tussen een gevangenis en een gesloten instelling is me niet heel duidelijk. Natuurlijk worden jongeren in instellingen niet gewoon opgesloten. Ze krijgen ook begeleiding en dergelijke. Enfin, dat is toch de bedoeling. Mij lijkt een jeugdgevangenis gewoon een gemakkelijk excuus om op begeleiding te besparen en hen allemaal als 'echte gevangenen' te laten wegrotten tot hun termijn er opzit en ze totaal onvoorbereid weer op de samenleving worden losgelaten.

“Zerotolerantie invoeren in wijken met een hoge criminaliteit”
Volgens mij is dit een schending van het gelijkheidsbeginsel. Mag iemand dan wat meer omdat hij in een wijk woont waar de rest zich koest houdt? Bovendien zorgen dergelijke maatregelen vaak enkel voor een verplaatsing van het probleem en niet voor een echte oplossing. Tot slot betekent een hoge criminaliteit vaak dat de leefomstandigheden in een wijk problematisch zijn. Misschien moeten we daar eerst eens iets aan doen.

“Extra geld om alle gevangenisstraffen uit te voeren”
Het is altijd gemakkelijk ergens geld voor te vragen. Waar dat vandaan moet komen, staat er meestal niet bij. De partijen die dit voorstel steunen, eisen meestal ook het hardst en het luidst dat de overheid moet besparen. Een gevangene kost nochtans een fortuin per dag, veel meer dan een leefloner, een werkloze of de meeste gepensioneerden. Mij niet gelaten dat veroordeelden de cel in moeten, maar ik vrees dat we dan de belastingen weer wat moeten optrekken. We zullen wel zien wie daar voorstander van is.

“Alle druggebruik hard aanpakken”
Zoals in de VS, zeker? Het enige wat dat oplevert, is nog meer overvolle gevangenissen waar drugs vaak nog gemakkelijker te krijgen zijn dan op de straat. De huidige wetgeving biedt genoeg mogelijkheden om dealers hard aan te pakken. Wie de gebruikers even streng wil aanpakken, moet eerst genoeg geld vrijmaken om tien tot twintig nieuwe gevangenisgebouwen neer te zetten, om voldoende cipiers te vinden om al die nieuwe gedetineerden te bewaken en om de maatschappelijke kost te dragen van de plotse verdwijning van duizenden ervaren werknemers die omwille van, pakweg, een zakje met twintig gram marihuana hun job verliezen. Nu, dat laatste opent natuurlijk wel carrièremogelijkheden voor de goed geïntegreerde asielzoekers uit een vorige stelling.

“Wet-Lejeune afschaffen”
Het zoveelste populistische voorstel waar een zware factuur aan vasthangt. Misschien moeten we in een klap alle cultuursubsidies afschaffen, de pensioenen halveren en de werkloosheidsuitkering beperken tot twee maanden. Over een verstrenging van de voorwaarden kan altijd worden gediscussieerd, maar een regelrechte afschaffing kan in mijn ogen enkel als die maatregel ook een maatschappelijke meerwaarde zou hebben. Alleen doet geen enkele voorstander de moeite die meerwaarde te verwoorden. Hoe zou dat komen?

“Meer enkelbanden als alternatief voor gevangenisstraffen”
Het is natuurlijk goedkoper, maar ik vind het bizar dat andere alternatieve strafmaatregelen hier niet aan bod komen. Volgens mij zijn er nog andere mogelijkheden dan de enkelband. Berlusconi moet zelfs bejaarden verplegen tegenwoordig. Om spontane wraakacties te voorkomen, hebben ze hem wel gezet bij de dementerenden. Hopelijk zal er eentje toch nog eens een helder moment krijgen en hem herkennen. Dat wordt nog een leuke worsteling, met gebruikte luiers en sondes als extra smaakmakers.

“Slachtoffers mee laten bepalen of daders vervroegd kunnen vrijkomen”
Complete nonsens, ongetwijfeld bedacht door mensen die eerst hun emoties laten spreken en vervolgens vergeten ook even over de kern van de zaak na te denken. Het komt er eigenlijk op neer dat een verkrachter vroeger kan vrijkomen omdat zijn slachtoffer veel vergevingsgezinder is dan het slachtoffer van een andere verkrachter. Het wordt dan voor criminelen wel een stuk belangrijker potentiële slachtoffers op voorhand goed te screenen. Men kan maar best een zeer asociaal imago hebben. In elk geval verlaten we hiermee het principe dat iedereen voor dezelfde inbreuk dezelfde straf moet krijgen. Och ja, rechtsbeginselen zijn toch niet meer in de mode.

“Verkeersboetes optrekken”
Weer een mooi staaltje van klassejustitie. Rijke overtreders zullen het zich nog steeds niet aantrekken en arme overtreders kunnen op den duur zo veel neertellen dat heel hun gezin eronder zal lijden. Bovendien zijn de boetes voor de meeste overtredingen momenteel al hoog genoeg. Als de overtreding zeer, zeer ernstig blijkt te zijn, lijkt een rijverbod me trouwens een stuk handiger om een herhaling van de feiten te voorkomen.

Mijn veto:

“DNA-databank van alle Belgen aanleggen”
Dit is zonder twijfel een van de gevaarlijkste voorstellen in heel de stemtest. Op het eerste gezicht lijkt het natuurlijk een middeltje om misdadigers op te sporen en de effectiviteit van ons justitieel apparaat te verhogen. Wie nooit misdaden pleegt, heeft dan ook niets te vrezen. Maar de ultraliberalen binnen en buiten de N-VA hebben de aanval op de tweede peiler van onze ziekteverzekering ingezet en een dergelijke databank zou natuurlijk een fortuin waard zijn voor private verzekeringsmaatschappijen die graag op voorhand de gezondheidsrisico's van hun klanten bestuderen voor ze beslissen of de maandelijkse premie te hoog dan wel veel te hoog zal zijn. Niemand kan mij garanderen dat mijn DNA in deze databank veilig zou zijn voor de blikken van enkel op winstmaximalisatie gerichte ondernemers zonder moreel besef. Dan geef ik de voorkeur aan een politie die een paar maanden langer nodig heeft om een misdaad op te lossen.

Thema 5: Onderwijs en cultuur

Wie heeft er eigenlijk bepaald dat deze twee thema's samenhoren? Nu moet ik kiezen tussen een stelling over de VRT en een stelling over het kleuteronderwijs. Wat zou het belangrijkste zijn, televisie-uitzendingen waar ik niet naar kijk of het lot van kinderen die ik niet heb? Enfin, we zullen toch maar een selectie maken.

Mijn selectie:

“VRT verplichten meer programma's voor kleinere doelgroepen te maken”
Ik kijk amper naar de VRT. De meeste programma's interesseren me niet. Maar ik ben ook niet naïef. Als er meer gespecialiseerde programma's voor kleinere doelgroepen zouden komen, zouden mijn interesses toch weer uit de boot vallen. Ik kan enkel hopen dat een ander er wel iets aan heeft.

“Kleuteronderwijs verplichten vanaf drie jaar”
Van mij mag het zelfs vanaf twee jaar. Uit verschillende onderzoeken in binnen- en buitenland blijkt duidelijk dat de schoolprestaties van kinderen worden beïnvloed door de leeftijd waarop ze naar school beginnen te gaan. Ik zie trouwens ook niet in welk voordeel het zou kunnen opleveren kinderen pas later naar school te sturen.

“Gratis cultuurtickets voor kansarmen”
Volgens mij wordt het belang van gelijke toegang tot cultuur door velen onderschat. Een beleid ter bestrijding van de kansarmoede houdt meer in dan sociale woningen of begeleiding door het OCMW. Kansarmoede wordt in zeer veel gevallen van generatie op generatie doorgegeven. Als we de kinderen in kansarme gezinnen de kans willen bieden hun thuismilieu te verlaten en een beter leven op te bouwen, moeten we hen niet enkel geld geven. We moeten hen ook laten zien hoe rijk het leven kan zijn en dat er meer is dan de oppervlakkige massacultuur en de overgesimplifieerde maatschappijbeelden die hun ouders hen bewust of onbewust meegeven.

“Maximumfactuur in het middelbaar onderwijs invoeren”
Officieel is ons middelbaar onderwijs kosteloos, maar mag wel een vergoeding worden aangerekend voor bepaalde kosten die niet strikt met het onderwijs zelf te maken hebben. Typische voorbeelden hiervan zijn de schoolmaaltijden, schoolreizen en andere uitstappen of bepaalde festiviteiten die de organiserende schoolbesturen tenslotte ook geld kosten. Mij allemaal niet gelaten, maar er mag wel een maximum op staan. Die bijkomende kosten mogen niet worden gebruikt als een verborgen mechanisme om ouders uit armere milieus af te schrikken en zo discreet elitescholen te creëren of in stand te houden.

Niet geselecteerd:

“Overstap van privé naar onderwijs gemakkelijker maken”
Ik ben hier niet tegen, maar eigenlijk moeten we de discussie wat verruimen en het onderscheid tussen de impact van in de privésector en in de overheidssector opgebouwde anciënniteit eens in zijn geheel bekijken. Voor het overige heb ik de indruk dat de Vlaamse Regering de afgelopen jaren al een paar maatregelen heeft genomen om deze overstap aantrekkelijker te maken. Nu ja, het kan altijd beter, zeker?

“Vaste benoeming in het onderwijs afschaffen”
Dit voorstel staat natuurlijk op zich. Sommige mensen en partijen zouden de vaste benoeming liefst volledig afschaffen. Op die manier kunnen de vaak politiek benoemde managers van onze overheidsinstellingen zich weer echt de baas voelen en mensen buitenzetten die hun onzinnige bevelen niet blindelings opvolgen. In het onderwijs lijkt de discussie me trouwens nogal academisch. In tegenstelling tot wat sommigen misschien denken, is het helemaal niet zo gemakkelijk een vaste benoeming als leerkracht binnen te halen. Velen moeten het eerst jarenlang met interims stellen voor ze een echt contract krijgen. Jaren later worden ze dan toch eens benoemd voor een paar uur per week en op het moment waarop ze eindelijk voltijds benoemd zijn, nadert het pensioen al weer.

“Studiekeuze in het middelbaar onderwijs uitstellen tot 14 jaar”
Op zich ben ik hier niet tegen, maar er zijn volgens mij betere oplossingen. Ik zou het lager onderwijs gewoon uitbreiden met een zevende en een achtste jaar. Bovendien is de stelling zelf nogal dwaas geformuleerd. Niet alle leerlingen zitten immers op hun 14e verjaardag in hetzelfde studiejaar. Mij lijkt het beter te voor te stellen dat ze allemaal een studiekeuze moeten maken na het tweede jaar van het middelbaar onderwijs.

“Langere schooldag invoeren met sport en hobby's inbegrepen”
Het zoveelste voorstel in de lijst dat bakken geld zou kosten en waarvan de maatschappelijke meerwaarde helemaal niet vaststaat. Kunnen die mensen nu niet wat eerlijker zijn en zeggen wat ze echt willen, namelijk door de overheid betaalde en door de scholen georganiseerde kinderopvang na de echte schooluren? Daar zou ik niet eens tegen zijn, maar ik vind niet dat kinderen tijdens die uren kunnen worden verplicht aan sport te doen of hobby's te beoefenen. Het gaat immers om hun vrije tijd en daar moeten leerkrachten of begeleiders zich niet mee moeien.

“Huiswerk in het lager onderwijs afschaffen”
Zo veel huiswerk krijgen die nu ook niet, hoor. Mij lijkt dit geen maatschappelijke prioriteit. Bovendien ben ik niet eens tegen het principe van huiswerk, op voorwaarde dat het zinvol wordt ingevuld. Misschien moeten we de inhoud van het huiswerk dat momenteel wordt gegeven eens kritisch analyseren.

“Verplicht vak economie in alle richtingen”
Mij niet gelaten, maar wat zullen de leerkrachten daar dan precies vertellen? Wordt dat vak meer dan enkel wat propaganda voor de vrije markt en het ondernemerschap of zullen de leerlingen vooral leren risico's uit te rekenen voor ze impulsief aan een project beginnen dat enkel op papier een goed idee lijkt? Aanvullend vraag ik me ook af of dat vak dan, naar analogie met Engels of scheikunde, enkel door masters in de Economie mag worden gegeven. Heeft iemand die mensen al eens gevraagd of ze op dergelijke jobaanbiedingen zitten te wachten? Ik denk het niet. Nu we toch bezig zijn, heeft er al iemand enig idee van welk vak uit het curriculum moet verdwijnen om dit nieuwe vak te kunnen invoeren? Ik denk het niet.

“Hoger loon voor leerkrachten”
Dit lijkt me niet echt nodig. Als leerkrachten klagen, wat ze wel eens durven, is dat zo goed als nooit over hun loon. Misschien moeten politici eerst eens leren luisteren naar de problemen die de betrokkenen zelf aanklagen in plaats van te denken dat alles met een hogere loonbrief kan worden opgelost. Niet iedereen is als zij.

“Algemeen toelatingsexamen voor universiteit invoeren”
Dit lijkt me een zware belediging voor die honderden instellingen in ons land die secundair onderwijs aanbieden. Wie het zesde jaar van het secundair onderwijs met succes weet af te ronden, zou klaar moeten zijn om hoger onderwijs te volgen. Als dat niet zo is, is er klaarblijkelijk iets mis met ons secundair onderwijs of met bepaalde scholen. Misschien kunnen we dan best die problemen aanpakken in plaats van nog wat bijkomende proeven in te richten die voor alle betrokkenen gewoon een hoop extra stress en werklast inhouden. Natuurlijk moeten we dan wel af van de idee dat een jaartje blijven zitten jongeren traumatiseert en stigmatiseert. Om de discussie te vervolledigen, zou ik trouwens ook graag de vraag stellen of het nog wel haalbaar is ons secundair onderwijs tot slechts zes jaar te beperken.

“Families na het laatste examen op vakantie laten vertrekken”
Ah, eindelijk komen we bij de kwestie die heel het land dag na dag bezig houdt en die moet worden opgelost voor heel onze maatschappij in elkaar stort. Kunnen we deze trivialiteit niet gewoon negeren? Ja, maar als er dan toch echt een oplossing moet komen, heb ik wel een voorstel klaar. Laat het laatste examen samenvallen met de laatste schooldag en stuur de resultaten gewoon begin juli met de post op. Eenweek of zo later volgt dan een oudercontactavond of hoe dat tegenwoordig ook moge heten en dan kunnen de resultaten desgewenst met de betrokken leerkrachten worden besproken. Voilà.

“Geen geld voor cultuursubsidies”
Deze stelling is enigszins irrelevant, want geen enkele partij wil de cultuursubsidies volledig schrappen. Het is natuurlijk wel een gemakkelijke besparingspost. De cultuursector is zeker mondig genoeg om te protesteren en de eigen belangen te verdedigen, maar vindt geen steun bij de bevolking. Tenslotte proberen veel van onze politici de bevolking er al jaren van te overtuigen dat alles wat het niveau van een pensenkermis of amateurwielerwedstrijd overstijgt niet meer is dan de hobby van enkele verwende nesten die te lui zijn om echt werk te zoeken. Sommigen doen dit omdat het in hun ideologische kraam past. Anderen doen dit omdat ze willen verbergen dat ze niets begrijpen dat het niveau van een pensenkermis overstijgt.

Mijn veto:

“Zomervakantie inkorten”
Dit voorstel vormt eigenlijk het verlengde van het voorstel de schooldag te verlengen. Ik vind echter niet dat kinderen moeten worden gestraft voor de tekortkomingen van een samenleving die zij niet zelf hebben gecreëerd. Men kan in dit land zelfs zo goed als geen stap verzetten zonder eerst een opleiding te moeten volgen of een diploma te halen, maar iedereen mag zich voortplanten zonder eerst over de gevolgen na te denken. Als ouders niet bereid zijn hun eigen werkritme aan te passen aan de noden van de kinderen die zelf vrijwillig hebben gemaakt, moeten ze die kinderen niet straffen met het verlies van een paar weken vakantie. Ze hadden daar beter op voorhand eens over nagedacht en wat contraceptie gekocht. Ik lanceer dan ook het aanvullend voorstel de aankoop van voorbehoedsmiddelen voor iedereen te laten terugbetalen.

Thema 6: Economie en financiën

Mijn selectie:

“Grotere bedrijven moeten meer belastingen betalen”
Ik zou dit liever anders formuleren. Grotere bedrijven moeten eindelijk eens belastingen betalen, punt. Ik weet, bijvoorbeeld, dat Exxon Mobile Belgium voor het jaar 2012 minder vennootschapsbelasting heeft betaald dan ik personenbelasting. Grote bedrijven zijn blijkbaar van nature amoreel. Desnoods spelen ze regeringen tegen elkaar uit om maatregelen te nemen die het bedrijf ten goede komen en de eigen bevolking benadelen. Alles draait voor hen om geld. Wel, laten we die houding overnemen. Vanaf nu moet onze regering zich ook concentreren op winstmaximalisatie en het belasten van zeer hoge bedrijfsinkomsten lijkt me een goede stap in die richting.

“Geen deals meer met fraudeurs om hun proces af te kopen”
Dit lijkt me de evidentie zelve. Een zuiverder voorbeeld van klassejustitie is moeilijk te vinden. Wie rijk is, betaalt gewoon een soms zelfs relatief kleine som en het hele strafdossier verdwijnt in een schuif. Ik ben allicht niet de enige die dit onaanvaardbaar vind.

“Belasting op vermogen invoeren om lasten op arbeid te verminderen”
De tegenstanders zijn niet toevallig de mensen met een groot vermogen. Die mensen moeten we wel eens vertellen wat ze nog van plan zijn te doen met hun 11e of hun 12e miljoen. Financiële zekerheid is zeker een voordeel en mag van mij ook een streefdoel zijn, maar vanaf een bepaald punt wordt het gewoon grotesk.

“Onbeperkt laten bijverdienen na pensioen”
Dit lijkt me al veel haalbaarder dan een verhoging van de pensioenleeftijd. De gepensioneerden die het nog zien zitten en die het nog aankunnen, mogen bijverdienen. Natuurlijk moeten ze ook sociale bijdragen betalen op wat ze verdienen, maar daar kan eventueel een gunstiger percentage voor worden vastgelegd. In elk geval zouden we hiermee een hoop vliegen in een klap vangen. De ouderen die het willen of die het financieel echt nodig hebben, kunnen hun pensioen aanvullen. De inkomsten van de sociale zekerheid stijgen. Bedrijven vinden gemakkelijker mensen die nog iets willen bijverdienen en die het bijgevolg niet erg vinden dat er geen carrièremogelijkheden zijn of dat het slechts om een paar uur per week gaat. Meer gepensioneerden zullen uit de armoede blijven en bijgevolg minder snel naar het OCMW moeten stappen. Wie het hiermee niet eens is, moet maar een tegenargument naar voren brengen. Ik heb er nog geen gehoord.

Niet geselecteerd:

“Premie voor bedrijven die jongeren aanwerven”
Volgens mij bestaat dit al. Misschien houdt de stelling in dat dergelijke steunmaatregelen moeten blijven bestaan. Op zich ben ik daar niet tegen, maar ik ben er helemaal niet zeker van dat jongeren minder gemakkelijk een job vinden omdat de loonkosten te hoog zouden zijn. In dat geval zouden we veeleer een premie moeten geven aan bedrijven die ouderen in dienst nemen, want die kosten meer. Hoewel ze het zelf nooit zullen toegeven, klagen de meeste bedrijven trouwens niet over de hoge loonkosten omdat de loonkosten in ons land te hoog zijn, maar omdat de loonkosten in bepaalde andere landen veel te laag zijn. Daar zullen dergelijke premies niets aan veranderen.

“Lonen van topmanagers in overheidsbedrijven niet beperken”
Waarom zouden we die lonen niet mogen beperken? Ik lees toch overal dat de loonkosten te hoog zijn? Zouden we daar dan beter niet op besparen? En kan niet het meest worden bespaard op bedragen die sowieso al hoog liggen? Dat de verloning van de topmanagers in ons land niet veel hoger dan in andere landen ligt, maakt trouwens niet uit. Dat soort mensen is er wereldwijd in geslaagd zich te veel te laten betalen voor een job die grotendeels bestaat uit het zoeken van manieren om andere mensen te ontslaan.

“Werkloosheidsuitkering beperken tot twee jaar”
Dit ronduit schandalige voorstel is natuurlijk weer afkomstig van partijen die het materialistisch egoïsme [8] tot de grootste verwezenlijking van de menselijke beschaving hebben verheven. Margaret Thatcher is niet dood. Ze is gewoon gemuteerd in een virus dat miljoenen heeft besmet. Natuurlijk kost ons huidig systeem van uitkeringen veel geld, maar dat is nu net een geschikt drukkingsmiddel om de rijke elite te dwingen maatregelen te nemen om die mensen een job met een toekomstperspectief te bieden. Als de werklozen zelfs geen uitkeringen meer krijgen, zal het de werkgevers, de grootaandeelhouders, de speculanten en al het ander gespuis met BMW's al helemaal geen moer meer kunnen schelen wat er met die mensen gebeurt.

“De euro afschaffen”
Misschien moeten we eerst nog wat ruzie maken over de vraag of dat nu een Vlaamse of een federale bevoegdheid is. Wat een dom idee is me dat nu weer. Natuurlijk hebben we de voorbije jaren de zogenaamde eurocrisis meegemaakt, maar die is eigenlijk in gang gezet door gewetenloze bankmanagers die elk middel zullen aanwenden om de euro kapot te krijgen. Als de euro verdwijnt, verschijnen immers al die kleine muntjes in al die kleine landjes weer op het toneel en het is voor hen veel gemakkelijker tegen dergelijke munten te speculeren dan tegen de grote euro. De mensen die dit voorstel steunen, hebben volgens mij aandelen in de banken die tegen munten speculeren. Of anders snappen ze gewoon het potentiële gevaar niet. Tenslotte worden ze constant bestookt door de propaganda van anti-Europese partijen die geen cent willen betalen voor anderen, niet voor de Grieken en niet voor de armen in eigen land. De hardste tegenstanders van de Europese Unie en de euro zijn te vinden bij de rechtse partijen en dat is geen toeval.

“Lonen niet meer laten meestijgen met de index”
Eigenlijk kunnen we dan even goed de index afschaffen, want meer dan een hulpmiddeltje voor econometristen is het dan niet meer en die pseudowetenschappers slagen er zelfs met accurate informatie nooit in economische ontwikkelingen accuraat te voorspellen. De lonen loskoppelen van de index zou natuurlijk ten koste gaan van de koopkracht van iedereen behalve de allerrijksten, voor wie het weer eens geen bal uitmaakt wat er gebeurt. Als de koopkracht daalt, zal ook de consumptie dalen en zullen weer eens een boel bedrijven overkop gaan of personeel ontslaan. Deze maatregel lijkt me zeer geschikt om ons alomgekend tekort aan werklozen aan te vullen. Ik snap trouwens nog steeds niet waarom deze prachtige uitvinding nog niet door de rest van de wereld is overgenomen. In zowat alle landen zijn de lonen helemaal niet aan de index gekoppeld. In zowat alle landen zijn de mensen minder welvarend dan in België. Een doctoraat in de logica lijkt me niet nodig om een geldige conclusie te trekken.

“Lasten verlagen door in sociale zekerheid te snoeien”
Nog zo'n populistische slogan die tijdens elke verkiezingscampagne wel eens een affiche komt ontsieren. Besparingen op uitkeringen lossen niets op. Ze veroorzaken een daling van de koopkracht, wat uiteindelijk ook de omzet van de bedrijven naar beneden haalt. Ze veroorzaken een daling van het aantal studenten hoger onderwijs, waardoor een steeds groeiend leger laaggeschoolden rechtstreeks in de werkloosheidsstatistieken marcheert. Ze veroorzaken een daling van de algemene gezondheid van iedereen die niet rijk is, waardoor de productiviteit binnen de bedrijven daalt. Ze veroorzaken een toename van de criminaliteit, waardoor de kosten voor justitie en politie stijgen. Het is gewoon een gemakkelijke manier om de aandacht af te leiden van de geldbronnen die echt zouden moeten worden aangeboord om de begroting in evenwicht te krijgen, met name de fortuinen van de happy few.

“Regering mag spaarboekjes niet belasten”
Waar komt die stelling nu weer vandaan? De interesten op spaarrekeningen worden nu al belast. Dat heet de onroerende voorheffing. Natuurlijk kan een discussie ontstaan over de bedragen, de percentages, de vrijstelling en andere elementen, maar een totale afschaffing van deze belasting lijkt me helemaal niet productief. De partijen die hier voor zijn, vinden tegelijkertijd ook dat de mensen meer in bedrijven zouden moeten investeren. Hoe ze dat willen bereiken als ze spaarrekeningen aantrekkelijker maken, is me niet duidelijk.

“Extra geld voor regio's met hoge werkloosheid in Vlaanderen”
Spijtig voor de werklozen in regio's met weinig werkloosheid. Natuurlijk kan het op zich geen kwaad wat te investeren in gebieden waar dit zeer nodig is of lijkt, maar ik ben er niet van overtuigd dat het veel zal uithalen. Wat moet met dat geld dan precies gebeuren? Het is de bedoeling die mensen uit de werkloosheid te halen, maar als dat moet gebeuren met de zoveelste subsidiëring van bedrijven die vervolgens hun woord niet houden, kunnen we het geld misschien direct door de wc spoelen. Aangezien dat minder tijd zou kosten, zouden we dit zelfs een efficiëntiewinst kunnen noemen.

Mijn veto:

“Pas op pensioen na loopbaan van 45 jaar”
De idolatrie van de arbeid mag ook wel eens worden gerelativeerd. Zelfs als ik naar de kleinere partijen kijk, zie ik nergens een programma waarin het standpunt staat dat velen nochtans in de praktijk aanhangen. Arbeid is een noodzakelijk kwaad. We moeten wel gaan werken want anders hebben we niet genoeg geld om onze facturen te betalen of om onze levensstijl te handhaven. Een zinvolle job die het leven verrijkt of zelfs zin geeft, is slechts weinigen gegeven. Toevallig zijn dat wel net de mensen die vertellen dat we het allemaal erg moeten vinden dat we al rond onze 65e verjaardag verplicht moeten vertrekken. Daarnaast lijkt het me ook niet zo wenselijk iedereen 45 jaar lang te laten werken. Wie de pech heeft gedurende meerdere jaren werkloos te blijven, mag volgens dit voorstel tot zijn 80e aan de slag blijven. Ik denk hierbij trouwens niet enkel aan mensen die zware fysieke arbeid verrichten en wiens rug het lang voor het einde van hun voorgeschreven carrière zal begeven. Ik heb ook geen zin te worden behandeld door een chirurg die tot zijn 30e heeft gestudeerd en dus tot zijn 75e zou moeten blijven opereren. Als de pensioenen te veel kosten, zullen er andere oplossingen dan deze moeten worden gevonden.

Thema 7: Sociaal beleid

Mijn selectie:

“Geen ereloonsupplementen voor eenpersoonskamers”
Het moet eens gedaan zijn met al die trucjes die dokters en ziekenhuizen gebruiken om hun eigen inkomsten op te krikken. Het RIZIV betaalt bijna alle facturen en de lonen van aan ziekenhuizen verbonden dokters liggen niet laag. Toch vinden veel dokters dat ze een dikkere portefeuille verdienen. Wie naar een hospitaal belt om een afspraak met een specialist te maken, krijgt vaak te horen dat men beter een afspraak met de privépraktijk maakt. Daar kost het driemaal zo veel, maar het gaat wel sneller. We gaan er dan natuurlijk wel van uit dat er nog een specialist in het ziekenhuis te vinden is. In de provincie Antwerpen staat een ziekenhuis zonder oogartsen. In het gebouw ernaast hebben de voormalige oogartsen van dit ziekenhuis een privékliniek geopend waar ze de patiënt meer geld kunnen aanrekenen. We moeten die mensen eens duidelijk maken dat een diploma van de faculteit Geneeskunde geen vrijgeleide is dat rechtstreeks naar een dikke villa leidt.

“Rookverbod in cafés afschaffen”
Geen idee waarom dit bij het thema 'sociaal beleid' staat ingedeeld, maar goed. Ik heb hierover in het verleden al voldoende posts bij elkaar gepend. Deze verbodsbepaling heeft de sfeer in de horeca grondig veranderd en dat zeker niet ten goede. In de winter staat de helft der klanten buiten te verkleumen en in de zomer is het nu helemaal vechten voor een stoeltje op het terras. Vroeger was niet alles beter, integendeel zelfs, maar op dit vlak was dat duidelijk wel het geval.

“Alleen de goedkoopste variant van eenzelfde medicijn terugbetalen”
De farmaceutische bedrijven zijn allemaal grote voorstanders van de vrije markt en van het kapitalisme, behalve als het hen geld zou kunnen kosten. Dan moeten de overheid en de burger maar wat dieper in de buidel tasten. Wel, laten we die vrije markt nu eens nuttig gebruiken en hen tegen elkaar opzetten. Ze hebben de voorbije decennia zo walgelijk veel winst gemaakt dat ze nu maar eens moeten leren met echte concurrentie om te gaan.

“Kinderbijslag afhankelijk maken van het inkomen”
Belastingen en bijdragen moeten niet lineair zijn, niet aan de uitgavenzijde en niet aan de inkomstenzijde. De overheid moet onder meer instaan voor de herverdeling van de welvaart en dat principe kan maar best consequent worden toegepast in alle sectoren, inclusief de bijdragen die ouders ontvangen voor hun kinderen. Wie de kinderbijslag te laag vindt, wil ik er wel even op wijzen dat voortplanting langs geen kanten verplicht is. Onze planeet is sowieso al overbevolkt.

Niet geselecteerd:

“Euthanasie uitbreiden naar dementerenden met wilsbeschikking”
Ik vraag me af in welke mate dit in de praktijk stiekem nog niet gebeurt. In elk geval ben ik voor, maar ik mag maar vier stellingen selecteren en sommige andere stellingen lijken me belangrijker. Het valt wel op dat België in verband met deze kwestie een van de meest vooruitstrevende landen ter wereld is. Het moeten niet altijd negatieve commentaren zijn.

“Meer geld voor kinderopvang”
Op zich mag de overheid hiervoor meer geld uittrekken, maar dat zal het probleem niet oplossen. We moeten gewoon af van de idee dat iedereen elke dag van de week heel de dag moet werken. Helaas zal dat niet zo gemakkelijk zijn. Veel mensen beoordelen anderen op basis van een enkel criterium, namelijk hoe hard ze werken. Misschien moeten we mensen die zich geen inwonende kinderjuf kunnen permitteren gewoon verbieden zich nog voort te planten.

“Inkomenskloof werkenden en werklozen groter maken”
Eigenlijk heb ik er alweer geen idee van waarom dit nu precies bij het thema 'sociaal beleid' zou moeten horen. Volgens mij gaat dit om de impact van al die werkzoekenden op de economie en om het feit dat al die werklozen zwaar op het begrotingsevenwicht wegen. De inkomenskloof groter maken, kan natuurlijk op twee manieren. We kunnen de werklozen minder geven en we kunnen de werkenden meer geven. Het laatste zien de werkgevers natuurlijk niet zitten. De loonkosten zijn hier nu al zo hoog, niet waar? Deze stelling is dan ook niet meer dan een voorstel om de werkloosheidsuitkering kleiner te maken. Ik vraag me dan wel af waarvan die mensen precies moeten leven, zeker als we andere stellingen van dezelfde partijen volgen en de werkloosheidsuitkering ook nog eens in de tijd beperken en bovendien elke koppeling met de index loslaten. Nu ja, ze trekken natuurlijk niet zonder reden naar de kiezer met de slogan 'De kracht van verarming'.

“Kinderen niet verplicht laten meebetalen voor zorg van bejaarde ouders”
Dit is een gevaarlijk onderwerp. Enerzijds kunnen we de minder gegoede nakomelingen niet zo maar verplichten om voor die kosten op te draaien, maar anderzijds moeten we ook voorkomen dat zeer gegoede mensen die kosten niet onterecht op de samenleving afwentelen. De meest realistische oplossing ligt misschien ergens in het midden. Misschien moeten we de nakomelingen een gedeelte laten betalen, maar met een maximumbedrag dat op de inkomsten is gebaseerd. Administratief is dit natuurlijk wat ingewikkelder, maar het lijkt me maatschappelijk toch wenselijker dan armen facturen te sturen die ze niet kunnen betalen of rijken helemaal geen facturen te sturen.

“Beperken van tijdskrediet voor werknemers”
Ik heb er lang aan gedacht voor deze stelling mijn veto te stellen, maar ik heb uiteindelijk toch voor iets anders gekozen. In elk geval ben ik hier vierkant tegen. Dit is een zoveelste poging van ultraliberale ondernemers en hun politieke marionetten om een punt op hun verborgen agenda [9] uit te voeren. Een werknemer die elke dag van elke week van elk jaar hard werkt, zal ook gemakkelijker overuren maken dan twee werknemers die ervoor kiezen slechts deeltijds te werken. Zelfs als de initiële loonkost identiek zou zijn voor een voltijdse en twee deeltijdse krachten, zouden  de werkgevers nog de voorkeur aan een voltijdse werknemer geven. Ze hebben natuurlijk ongelijk, want als een van die halftijdse werknemers ziek valt, komt er de andere helft van de tijd tenminste nog eentje opdagen en blijft niet al het werk liggen. We gaan er dan wel van uit dat mensen ziek worden, maar dat is geen vergezochte waanidee. Hoe intensiever mensen moeten werken, hoe groter de kans dat ze ooit eens ernstig ziek zullen worden. We merken dat nu al aan de statistieken van de gezondheidszorg. Mensen die voltijds werken en daarboven nog een hoop overuren kloppen, leven niet gezond. Mij zal men hier alvast niet snel op betrappen.

“Betaalbare leningen voor jongeren die een eerste huis willen kopen”
Volgens mij moeten leningen voor iedereen betaalbaar zijn. Het krijgen van een betaalbare lening volstaat trouwens niet voor jongeren om een eerste huis te kunnen kopen. In feite kan nog slechts één categorie jongeren een huis kopen, namelijk die jongeren die van hun ouders financiële steun krijgen. Wie 200.000 euro aan een relatief voordelige rentevoet kan lenen, moet nog altijd gedurende decennia elke maand een flinke som neertellen. Onze huizen zijn gewoon te duur geworden.

“Ziekenhuizen specialiseren en niet meer alles aanbieden”
Ook deze stelling is weer een brutale aanslag op de grammatica, maar ik veronderstel dat we ons beter op de inhoud focussen. In principe ben ik niet tegen een verregaande specialisatie, maar er moeten natuurlijk voldoende ziekenhuizen overblijven in elke regio waar patiënten terecht kunnen. Deze rationalisering, bestaande uit een concentratie van specialisten en een afbouw van bepaalde afdelingen in bepaalde ziekenhuizen, mag niet ten koste gaan van de mensen die de zorgen van deze specialisten nodig hebben.

“Langdurig leegstaande gebouwen openbaar verkopen”
Volgens mij gebeurt dat al. De overheid heeft de afgelopen jaren zelfs veel gebouwen verkocht die helemaal niet leegstonden. Het gevolg is dat diezelfde overheid nu maandelijks hoge huurprijzen moet betalen voor gebouwen die initieel van de overheid waren en boekhoudkundig al lang waren afgeschreven. Misschien kan de overheid dat kleine patrimonium waarover ze nog beschikt beter bijhouden. Als er dan toch gebouwen of terreinen moeten worden verkocht, lijkt het me beter niet enkel aan de opbrengsten te denken, maar er ook voor te zorgen dat ze in de toekomst tenminste zinvol zullen worden gebruikt. We kunnen dit land toch niet blijven uitverkopen aan projectontwikkelaars?

“Rusthuizen helemaal in handen van privébedrijven”
Dit lijkt me een bijzonder slecht idee. De rusthuizen die nu nog door de overheid, meestal een lokaal OCMW, worden uitgebaat, zijn vooral gericht op minder gegoede mensen die zich de dienstverlening in de privésector amper tot niet kunnen veroorloven. Als we die rusthuizen nu ook privatiseren, zullen ze worden overgenomen door bedrijven die winst moeten maken. En winst maken als de klanten weinig geld hebben, kan alleen door te besparen op het aanbod. Als we die redenering volgen, wordt zelfs een minimale kwaliteit op den duur een luxe. Dit gevaar is des te reëler omdat de betrokkenen te oud en te versleten zijn om zich goed te kunnen weren tegen een management dat maar al te goed beseft dat elk oudje vervangbaar is. Als er eentje sterft omwille van een ondermaatse dienstverlening komt er dankzij de vergrijzing wel snel een nieuw slachtoffer opdagen.

“Wie rookt moet meer betalen voor gezondheidszorg”
Spijtig dat slechts die ene groep wordt geviseerd. Ongetwijfeld zitten hier weer een paar fanatieke bekeerlingen achter. Na jarenlang kettingroken, zijn ze uiteindelijk gestopt. De verslaving is echter niet helemaal verdwenen. Telkens ze iemand zien roken, krijgen ze zelf weer zin. Daarom moet elke roker uit hun zicht worden verdreven. Het gaat niet om de problemen van een ander, het gaat om het verwijderen van elke verleiding die henzelf kan besluipen. Deze op de uiterste rand van de ethiek balancerende stelling biedt nochtans veel meer gelegenheden om de kas van het RIZIV te spekken. Wie te veel of ongezond eet, moet meer betalen. Wie alcohol drinkt, moet meer betalen. Wie illegale drugs gebruikt, moet meer betalen. Wie veel sport, moet meer betalen. Wie reist naar verre landen waar gevaarlijke ziektes endemisch zijn, moet meer betalen. Wie een genetische afwijking heeft en zich toch voortplant, moet meer betalen voor de gezondheidszorg van zijn kinderen. Wie ooit een voorouder heeft gehad die aan een mogelijk erfelijke afwijking is overleden en er toch voor kiest te blijven leven, moet meer betalen. Wie niet Spartaans leeft, moet meer betalen. Denk eraan dat enkel een saai leven een gezond leven is.

Mijn veto:
“Wie een uitkering krijgt verplichten gemeenschapsklusjes op te knappen”
Dit is werkelijk een van de degoutantste ideeën die ik de voorbije jaren al heb gehoord. Hoewel ik hier ook al in eerdere teksten op ben ingegaan, zal ik nog even de belangrijkste tegenargumenten op een rijtje zetten.
Ten eerste, 'verplichting' is een synoniem van 'dwang' en 'klusjes' is een vorm van arbeid. Het gaat hier dus eigenlijk om een vorm van dwangarbeid. Wie weigert, zou dan allicht zijn uitkering verliezen. Let er trouwens op dat het in deze stelling niet enkel gaat om werklozen, maar om alle mensen die een uitkering krijgen. Ik vraag me af of sommigen het echt zouden aandurven dit door te trekken naar gepensioneerden en gehandicapten. De kern van de zaak is echter dat dwangarbeid een strafmaatregel is. Hiermee wordt eens te meer de indruk gewekt dat mensen die van een uitkering moeten leven iets verkeerd hebben gedaan en als schuldigen moeten worden beschouwd.
Ten tweede, het gaat om klusjes en niet om volwaardige taken. Ik denk dan onmiddellijk aan allerlei rotkarweien die anderen liever niet zelf doen. Het komt dan ook goed uit dat tienduizenden steuntrekkers kunnen worden gedwongen om kauwgum van de voetpaden te krabben of gevallen bladeren bij elkaar te harken. Volgens mij is dit gewoon een mooi recept om mensen die nu enkel werkloos zijn ook nog eens met een depressie de ziektezorg in te loodsen. Op die manier kunnen ze dan als steuntrekker eeuwig tot dergelijke klusjes veroordeeld blijven. Met een depressie kan men tenslotte niet gaan werken en blijft men dus steuntrekker.
Ten derde, dit zou wel eens een gevaarlijke carrousel op gang kunnen trekken. Als we al die klusjes gratis door steuntrekkers laten uitvoeren, zullen er nog minder vacatures voor laaggeschoolden overblijven. Daardoor blijven zij in de werkloosheid zitten en kunnen ze precies hetzelfde doen als ze anders zouden doen, maar dan zonder er loon voor te krijgen. Ik zie veel lokale besturen al mensen van de klusjesdienst ontslaan om ze een tijd later als steuntrekker kosteloos exact hetzelfde werk te laten verrichten.
Ten vierde, aangezien veel van de betrokkenen ongetwijfeld een bijzonder lage motivatie zullen hebben, kunnen we er niet eens zeker van zijn dat al die klusjes ook goed zullen worden uitgevoerd.  De vraag is hoe veel verder we staan indien alle klusjes zo slecht worden uitgevoerd dat ze haast onmiddellijk opnieuw moeten gebeuren.
Ten vijfde, heel deze werkwijze zal op jongeren een zeer indoctrinerend effect hebben. Misschien is dat nog wel het belangrijkste verborgen argument van de mensen uit de N-VA en Open Vld die het voorstel hebben gelanceerd. Al op zeer jonge leeftijd zullen ze merken dat er twee soorten mensen zijn, de succesvollen die anderen kunnen opdragen klusjes te verrichten en de complete losers die alle bevelen moeten opvolgen omdat ze anders hun enige inkomstenbron verliezen. De enige kans om tot de eerste groep te behoren en al die rotkarweitjes te vermijden, bestaat eruit succesvol te worden, ten koste van alles en iedereen. Het egoïsme wordt een verplichte overlevingsstrategie. Op dat ogenblik hebben we niet langer het recht ons een beschaving te noemen, maar dat zal de elite allicht worst wezen. Beschaafd zijn ze nu ook enkel tegen mensen uit hun eigen loonklasse.

De volgende stap in de procedure houdt in dat ik uit mijn lijst met geselecteerde stellingen een nieuwe selectie moet maken. Ik moet vijf stellingen kiezen die in mijn ogen echt zeer belangrijk zijn. De veto's spelen hier helaas geen rol meer.

Mijn selectie, in willekeurige volgorde:

“De sociale zekerheid niet splitsen”
“Grotere bedrijven moeten meer belastingen betalen”
“Geen deals meer met fraudeurs om hun proces af te kopen”
“Een federale kieskring invoeren”
“Rookverbod in cafés afschaffen”

Op basis van al deze gegevens berekent het programma nu welke politici volgens mij in de regering moeten zetelen. Ik veronderstel dat men zich daarbij baseert op de standpunten van al die politici. Allicht hebben de opstellers van de test hen ook al de stellingen voorgelegd. In elk geval heeft de gebruiker hier natuurlijk weinig zicht op, maar het goede nieuws is dat men niet lang op een resultaat hoeft te wachten.

Eigenlijk wordt de deelnemer op dit punt allerlei informatie geboden. In de eerste plaats krijgt men een regering samengesteld uit nationale politici uit alle Vlaamse kieskringen. In de tweede plaats krijgt men een regering samengesteld uit lokale politici uit de eigen kieskring. In de derde plaats krijgt men te zien wie in de oppositie zetelt, oftewel welke politici het verst van uw standpunten verwijderd zijn. In de vierde plaats kan de deelnemer ook nakijken hoe populair de door hem gekozen vijf stelling in werkelijkheid zijn. De opstellers van de test baseren zich hiervoor op een onderzoek van IVOX bij 2000 Vlamingen.

De regering met nationale politici die ik blijkbaar op onze bevolking zou loslaten:

premier: Anne Dedry, Groen
minister van Onderwijs en Cultuur: Caroline Gennez, sp.a
minister van Economie en Financiën: Peter Mertens, PvdA
minister van Staatshervorming: Elisabeth Meuleman, Groen
minister van Migratie en Asiel: Kathleen Van Brempt, sp.a 
minister van Veiligheid en Justitie: Hans Bonte, sp.a
minister van Milieu en Mobiliteit: Freya Van den Bossche, sp.a
minister van Sociaal Beleid: Bart Staes, Groen

De regering met Vlaams-Brabantse politici die ik blijkbaar op onze bevolking zou loslaten:

premier: Anne Dedry, Groen
minister van Onderwijs en Cultuur: Vincent Gunst, PvdA
minister van Economie en Financiën: An Moerenhout, Groen
minister van Staatshervorming: Dieter Van Besien, Groen
minister van Migratie en Asiel: Katia Segers, sp.a
minister van Veiligheid en Justitie: Bruno Tobback, sp.a
minister van Milieu en Mobiliteit: Karin Jiroflée, sp.a
minister van Sociaal Beleid: Hermes Sanctorum, Groen

De oppositie, die blijkbaar nationaal is samengesteld:

premier: Hendrik Bogaert, CD&V
minister van Onderwijs en Cultuur: Philip Claeys, Vlaams Belang
minister van Economie en Financiën: Peter Van Rompuy, CD&V
minister van Staatshervorming: Joris Van Hauthem, Vlaams Belang
minister van Migratie en Asiel: Frédéric Erens, Vlaams Belang
minister van Veiligheid en Justitie: Brigitte Grouwels, CD&V
minister van Milieu en Mobiliteit: Joke Schauvliege, CD&V
minister van Sociaal Beleid: Jan Peumans, N-VA

De populariteit van mijn stellingen volgens het onderzoek van IVOX:

55 % is het eens met mijn programma als geheel.
28 % is het eens met de invoering van een federale kieskring.
27 % is het eens met een afschaffing van het rookverbod in cafés.
71 % is het ermee eens dat grotere bedrijven meer belastingen moeten betalen.
82 % is het ermee eens dat fraudeurs geen deals meer mogen maken om hun proces af te kopen.
39 % is het ermee eens dat de sociale zekerheid niet mag worden gesplitst.

 Tot slot wil ik natuurlijk nog enkele conclusies trekken. Het is niet mijn bedoeling de mensen voor te schrijven op wie ze moeten stemmen. Ik geef gewoon wat input die ze kunnen gebruiken om hier zelf eens over na te denken. Het is trouwens maar de vraag hoeveel mensen de moeite hebben gedaan alles te lezen. Op mijn scherm, voor de omzetting naar de blog, is de tekst maar liefst 21 pagina's lang.

Conclusie 1:
Bepaalde bevoegdheden zijn blijkbaar onbelangrijk. Ik heb geen minister van Buitenlandse Zaken, van Defensie, van Volksgezondheid, van Werk, van Jeugd, etc. Bovendien vraag ik me af welke workaholic ze ooit kunnen strikken om zowel onderwijs als cultuur in portefeuille te nemen. Dat lijkt me onmenselijk zwaar. Een minister van Staatshervorming lijkt me dan weer compleet overbodig. Die beslissingen worden toch steeds na maandenlange onderhandelingen door de partijvoorzitters genomen.

Conclusie 2:
Hoezeer ik in de keuze van mijn eigen stelling ook voor een federale kieskring moge pleiten, in de door mij gevormde regeringen komen enkel Vlaamse politici aan bod. De standpunten van over de taalgrens zullen we blijkbaar zelf moeten opzoeken. Nu weet ik nog niet of ik dichter bij de PS of bij de PTB aanleun.

Conclusie 3:
Ons land lijkt soms een zeer ingewikkelde constructie, maar in deze test valt niets te merken van het onderscheid tussen Vlaamse en federale bevoegdheden of ministerposten. In mijn regering zetelen zelfs ministers die enkel op een Europese lijst opkomen. Misschien hadden de initiatiefnemers hier toch wat meer rekening mee moeten houden. Het zit er immers dik in dat we weer een asymmetrische verdeling tussen gewestelijke en federale regering krijgen.

Conclusie 4:
In Vlaams-Brabant is Groen blijkbaar linkser dan nationaal.

Conclusie 5:
De sp.a haalt heel wat ministerposten binnen. Als de socialisten ons vaak teleurstellen, ligt dat blijkbaar niet aan wat ze echt over een thema denken, maar aan de manier waarop ze het in de praktijk aanpakken.

Conclusie 6:
De samenstelling van de zogenaamde oppositie, de lijst met politici die het verst van mijn standpunten verwijderd staan, heeft me absoluut verrast. De aanwezigheid van wat VB'ers verbaast natuurlijk niemand, maar ik had eigenlijk verwacht dat zij vooral door leden van de N-VA en Open Vld zouden worden aangevuld. Maar neen, het is CD&V die met de dubieuze eer gaat lopen niet minder dan vier van deze weinig begeerde stoelen te mogen vullen. Blijkbaar komen de christendemocraten menselijker over tijdens debatten met Bart De Wever dan met hun eigen standpunten.

Conclusie 7:
Met 54 % scoort mijn volledig programma niet zo slecht, maar de stellingen die ik tot absolute prioriteiten of breekpunten heb benoemd, doen het een stuk slechter. De meerderheid der mensen is het duidelijk beu dat de echt grote bedrijven zo goed als geen belastingen betalen en dat hun frauderende managers en aandeelhouders met wat kleingeld aan een celstraf kunnen ontsnappen. De meerderheid der mensen is tegelijkertijd ook zo geïndoctrineerd dat elke voeling met Wallonië of met de Franstaligen is verdwenen. Een gezellige avond op café zit er ook niet in, maar het is natuurlijk goed mogelijk dat ik al mijn vrienden kort na 25 mei terugzie in een vluchtelingenkamp net over de landsgrenzen.

Conclusies 8 tot en met 230:
Hendrik Bogaert is een absolute kwal. Ik moet in alle eerlijkheid wel toegeven dat ik deze conclusies al lang had getrokken voor ik aan de test begon.

--------------------
[1] Zie hiervoor deze blogpost.
[2] Op deze site kan iedereen deze test ook zelf eens uitproberen.
[3] Of toch al zeker niet meer thuis geraak. De stelling zou beter luiden: “De NMBS moet de reizigers op alle uren van de dag gelijk bedienen.”
[4] Die eerdere post vindt men hier.
[5] Oops, een duidelijk geval van seksisme. Daar gaat mijn progressief imago.
[6] In Oeganda gaat het natuurlijk om homo's, maar het is allicht normaal dat zwarten daar niet zo sterk worden geviseerd. In essentie komt het trouwens steeds op hetzelfde neer. Een bepaalde groep  is de vijand en iedereen die niet tot die vijandelijke groep behoort, kan zich even wat beter voelen en denkt daardoor niet na over het onrecht dat hemzelf wordt aangedaan door diezelfde mensen die de groep in kwestie tot vijand hebben uitgeroepen.
[7] Lees het hier zelf maar na.
[8] Over de verschillende vormen van egoïsme en hun biologische oorsprong wil ik ook nog wel eens tekstje schrijven, maar dat zal niet meer voor vandaag zijn.
[9] Het is natuurlijk maar de vraag in welke mate die agenda nog zo verborgen is.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.