Malcolm analyseert: het Vlaams regeerakkoord: hoofdstuk 7-8

Hoofdstuk VII: Mobiliteit en Openbare Werken

Dit stuk van het regeerakkoord is in de media al uitvoerig becommentarieerd en dan niet in het minst de plannen met de dienstverlening door De Lijn. “Het concept van basismobiliteit wordt geëvalueerd en evolueert op basis hiervan naar basisbereikbaarheid.” Eigenaardig toch dat de conclusie over de evolutie al voor de evaluatie wordt getrokken. Bovendien is nergens een definitie van basisbereikbaarheid te vinden. Misschien is het wel gewoon hetzelfde. Maar ja, de originele term is door sp.a in het leven geroepen en moet bijgevolg per definitie verdwijnen.

Ook op het vlak van wishful thinking worden hier weer nagels met koppen geslagen. “De NMBS betrekt De Lijn voldoende en voldoende ruim op voorhand bij de opmaak van een nieuw vervoersplan.” “Het investeringsplan van Infrabel zal rekening houden met de prioriteiten van de Vlaamse spoortstrategie.” Is dat zo? Heeft iemand dat al aan deze nog steeds zeer federale instellingen gevraagd? En wat gebeurt er als dat niet zo vlot blijkt te gaan als hier staat genoteerd? Zal de Vlaamse Regering dan toegeven dat ze haar eigen regeerakkoord niet kan volgen? En zal dat dan weer de schuld van onze federale staatsstructuur zijn? Iets verder staat trouwens het volgende: “De vooropgestelde federale streefcijfers inzake handhaving moeten effectief behaald worden tijdens de volgende legislatuur.” Het gaat dus zeker niet om een eenmalige onoplettendheid. De Vlaamse Regering meent blijkbaar dat ze de Federale Regering kan vertellen wat ze moet doen. Dat wil ik wel eens zien.

Aan het Masterplan Antwerpen, telkens goed voor urenlange debatten in parlementen en media, worden iets meer dan een halve pagina gewijd. Misschien maar best ook, want het wordt steeds twijfelachtiger of er ooit een verbinding komt, Oosterweel of anders.

De ring rond Brussel zal worden geoptimaliseerd. Er staat echter nergens hoe dat concreet zal verlopen. Wel kunnen we hier lezen hoe de democratie à la N-VA er in de praktijk uitziet: “Om de mobiliteit rond Brussel te verbeteren, heeft de Vlaamse Regering na overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, lokale besturen en heel wat stakeholders de plannen voor de optimalisatie van de Ring rond Brussel van de zone tussen E40 Kust tot E40 Leuven goedgekeurd.” Er staat dat er overleg is geweest en dat klopt ook. Er staat echter nergens dat het de bedoeling is rekening te houden met wat de gesprekspartners tijdens dat overleg hebben gezegd. De Vlaamse Regering heeft iedereen aan het woord gelaten en heeft dan een beslissing genomen. Meer is het niet.

De Lijn zal het in elk geval niet gemakkelijk krijgen. Ten eerste moet er “bijzondere aandacht” gaan naar “het beheersen van de uitgaven eigen aan de interne organisatie”. Geen idee wat hiermee wordt bedoeld. Elke organisatie, ook privébedrijven, heeft toch kosten die aan de interne organisatie zijn verbonden? Tenslotte is volgens de nieuwe meerderheid niets gratis. De Lijn wordt wel verondersteld voor meer inkomsten uit reclame te zorgen. Hoe ze dat moeten doen, is me nog niet duidelijk, want die bussen hangen nu al vol beschilderingen. Misschien kunnen ze nog wat affiches op de voorruit plakken.

Het regeerakkoord is trouwens soms ook opvallend positief: “De werking van het loodswezen is veilig, betrouwbaar en klantgericht.” Zou dat er iets te maken mee kunnen hebben dat een staking van de loodsen heel de haven kan lamleggen? Over de sluiswachters van het Vlaamse Gewest staat er ook nergens iets negatiefs te lezen, hoor.

Maar het is niet altijd positief of negatief. Soms is het ook gewoon onduidelijk tot onbegrijpelijk. Wie weet wat met de volgende zin wordt bedoeld, mag me altijd contacteren: “De Vlaamse Regering maakt bindende afspraken met de federale overheid om de regels met betrekking tot arbeidsrecht, fiscaliteit en sociale zekerheid zodanig te vereenvoudigen en te harmoniseren opdat het mobiliteitsbudget effectief op ruime schaal kan ingevoerd worden.” Ik snap het alvast niet.

Hoofdstuk VIII: Ruimtelijke Ordening

Lang geleden dat we het nog over onze machtsgeile burgemeesters hadden, maar hier komen ze plots weer in alle hevigheid tevoorschijn. Samengevat, komt het erop neer dat ze bijna vrij spel krijgen om in hun eigen gemeente hun zin te doen en vooral bevriende projectontwikkelaars cadeautjes te mogen geven. “Vlaanderen hanteert een vertrouwensmodel ten opzichte van gemeentelijke overheden en bouwt het huidige controlemodel verder af.” Controle is immers overbodig indien de burgemeester altijd gelijk heeft. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, is “een niet-bindende robuuste visie”, wat betekent dat de inhoud, hoe goed bedoeld ook, gerust mag worden genegeerd door de lokale almachtige. “Er wordt gewerkt vanuit een bottum up benadering [5] waarbij de betrokken bestuursniveaus mekaar versterken en complementair fungeren, eerder dan mekaar te domineren.” Blijkbaar mogen we gemeenten zelfs niet meer als een ondergeschikt bestuursniveau beschouwen. De gemeenten zijn gelijkwaardig aan het gewest, excuseer, aan de Verenigde Naties, het Keizerrijk en de Intergalactische Federatie. Er is geen verschil mee tussen burgemeester Jan Jambon en Barack Obama, Karel De Grote of eender welk lid van de Ming-dynastie. Of tussen hem en Caligula, Idi Amin Dada of Saddam Hussein. Allemaal waren of zijn zij de onbetwiste leiders van onafhankelijke territoria en zullen zij elke externe inmenging in hun bewind zwaar aanpakken.

De open ruimte en het natuurgebied zullen hiervan natuurlijk het slachtoffer worden. We moeten immers rekening houden met “de bedrijfseconomische doelstellingen van de Vlaamse land- en tuinbouw” en we moeten ervoor zorgen dat het woonaanbod wordt verhoogd door het “verantwoord aansnijden van woonuitbreidingsgebieden”.

Het gedeelte over de “gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak in combinatie met een uitvoeringsgericht planningsinstrumentarium en flankerend instrumentarium” is van een dodelijke saaiheid en overtreft bovendien elke definitie van vaagheid. Wie overleeft zinnen als “We investeren in een modernisering van onze planologische instrumenten, met het oog op uitvoeringsgerichtheid, juridische houdbaarheid en flexibiliteit. Bestemmingen moeten dichter op realiteit en realisatie geënt worden.” zonder ter plekke in slaap te vallen en te wachten op een decretaal initiatief dat misschien ook inhoud heeft? Ik niet.

Verder staat er ook nog te lezen dat “De leegstandsheffing wordt herwerkt tot een billijke heffing(...)” Moet ik hieruit afleiden dat de heffing nu te hoog is? Waarom dan wel? Waarom hebben de meerderheidspartijen hier dan niets over gezegd tijdens de vorige legislatuur? Ze beschikten tenslotte over meer dan voldoende volksvertegenwoordigers om dit punt aan te kaarten.

--------------------

[5] Jawel, zo staat het er en ik corrigeer dit niet, want dan kan ik ervan worden beschuldigd verkeerd te citeren.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.