Malcolm bekritiseert: de beslissing van de Federale Regering betreffende de zogenaamde nieuwkomersverklaring

Gisteren, woensdag 30 maart 2016, heeft de Federale Regering van dit land, uiteraard op initiatief van Jan Jambon, de menselijke slinger tussen incompetentie en stoerdoenerij, de bal weer eens ernstig misgeslagen. Er is namelijk besloten dat elke nieuwkomer in dit land, oftewel elke immigrant die geen toerist, student, asielzoeker of burger van een andere Europese lidstaat is, een zogenaamde nieuwkomersverklaring moet ondertekenen.

Om de tekst uit te werken, heeft de Federale Regering een beroep gedaan op de diensten van huisleverancier Etienne Vermeersch, een in ethische vraagstukken gespecialiseeerde filosfoof die op zijn oude dag de pedalen steeds vaker lijkt te verliezen. Ik ga ervan uit dat deze verklaring, waarvan de invoering voor het komend najaar staat gepland, nog voor heel wat discussies zal zorgen. Hieronder volgen enkele citaten uit wat officieel “Bijlage 46 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen” heet, maar daarna wil ik het vooral hebben over een welbepaalde schandvlek waar de meeste lezers volgens mij zonder argwaan over zullen lezen.

“Nieuwkomers, zoals u, worden reeds vele jaren in dit land verwelkomd”.
Hmm, werkelijk? Daar zullen bepaalde mensenrechtenorganisaties wel een andere mening over hebben.

“De inwoners van dit land zijn echter gehecht aan bepaalde rechten, plichten, vrijheden en waarden. Om in vrede en veiligheid samen te leven is het belangrijk dat u te kennen geeft rechten, juridische beslissingen, plichten, vrijheden en waarden te erkennen en dat u zich bereid verklaart om ze na te leven.”
Geldt dit dan ook voor de autochtone bevolking? Delen wij werkelijk allemaal dezelfde ideeën over rechten, plichten of waarden? Zijn wij, zonder de aanwezigheid van ook maar een enkele allochtoon, werkelijk in staat in vrede samen te leven? Zijn alle Belgen met een bloedzuivere stamboom werkelijk bereid alle juridische beslissingen en wetten van dit land na te leven? Ik twijfel er sterk aan. De Belgische bevolking is net even verdeeld als eender welke andere bevolking ter wereld. Bepaalde waarden worden door de meeste mensen onderschreven, maar zeker niet door allemaal. Professor Vermeersch gaat er precies van uit dat er geen autochtone seksisten, homofoben [1] of criminelen zijn.

“Ik, ondergetekende, verklaar hierbij dat ik mij engageer om ervoor te zorgen dat ikzelf, evenals mijn eventuele kinderen, gedurende ons verblijf in België ons in de samenleving zullen integreren en er op actieve wijze aan zullen deelnemen.”
Dat lijkt me vrij onduidelijk. Gaat het dan om alle kinderen of enkel om de minderjarigen? Is een nieuw aangekomen immigrant verantwoordelijk voor de daden of ideeën van meerderjarige kinderen die niet langer in zijn huis wonen?
Wat moeten we trouwens onder dat “integreren” verstaan? Hoe kan een mens verklaren zich te zullen integreren indien hem niet tegelijkertijd een definitie van dat begrip wordt gegeven?
Wie zal die mate van integratie eigenlijk controleren? Moet hiervoor een nieuw overheidsagentschap worden opgericht of is het de bedoeling dit misschien aan SG4 uit te besteden? Dat bedrijf heeft tenslotte al bewezen de veiligheid op onze luchthavens te kunnen garanderen. Moeten de mensen die voor de controle moeten instaan daarvoor een bijzondere opleiding volgen of mogen ze gewoon op hun eigen instinctieve beoordelingsvermogen vertrouwen? Moeten ze niet eerst een inburgeringstrajectcontroleurstraject volgen? Welke begroting zal dat eigenlijk moeten betalen? Straks roept er nog iemand een belangenconflict in.

“Ik begrijp dat België elke daad van terrorisme zeer streng veroordeelt.”
Werkelijk? Daden van terrorisme op eigen bodem worden inderdaad door zowat iedereen veroordeeld, maar gewelddaden in het buitenland worden volgens mij toch vooral beoordeeld op basis van de relatie van de Belgische regering met de plaatselijke overheid. De Turken zijn officieel onze bondgenoten en hun bombardementen op de eigen bevolking in de Koerdische regio zijn dan ook geen pogingen om terreur te zaaien.

“Ik begrijp en aanvaard dat elke betrokkenheid bij een misdrijf de toekenning en het behoud van mijn verblijfstitel ernstig in gevaar kan brengen.”
Hier zullen juristen nog een kluif aan hebben. Men zou immers kunnen aanvoeren dat dit een schending is van het gelijkheidsbeginsel, aangezien de strafmaat voor het plegen van een misdrijf hierdoor in feite mede wordt bepaald door de herkomst van de dader. Bovendien kan men aanvoeren dat deze bepaling een principieel ontoelaatbare tweede bestraffing inhoudt, wat snobistische rechtsgeleerden als 'een schending van het rechtsbeginsel non bis in idem' zullen omschrijven.

Maar het kan dus allemaal nog erger. Het laatste punt in de verklaring, vlak voor de ondertekening, is eigenlijk het ergste, maar zal waarschijnlijk weinig tot geen aandacht krijgen. Ik citeer het even volledig.

“Ik begrijp en aanvaard dat, in dit land, burgers en gezinnen zelf verantwoordelijk zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Ik zal daartoe de nodige inspanningen leveren. Ik begrijp en aanvaard dat het volgen van de inburgeringstrajecten waarin de deelstaten voorzien, goede kansen biedt om zelfvoorzienend te worden.”

Ik vrees dat hier wel wat kritiek op te leveren valt, niet in het minst omdat de federale overheid het blijkbaar nodig vindt mensen officieel te laten verklaren dat ze cursussen zullen volgen die door de deelstaten worden georganiseerd en waarvan de kwaliteit bijgevolg niet door de federale overheid kan worden gegarandeerd.

Erger is echter de als een onbetwiste waarheid en een door allen gedeelde waarde naar voren geschoven stelling dat burgers en gezinnen, wat eigenlijk gewoon zeer kleine groepjes burgers zijn, zelf verantwoordelijk voor hun levensonderhoud zijn. Dit is gewoon een ultraliberaal en antisociaal dogma dat hier als een absolute voorwaarde voor toelating tot het grondgebied wordt gehanteerd.

Deze verklaring kan de kersverse immigrant toegang verschaffen tot het Belgisch grondgebied, maar niet tot de Belgische samenleving. Volgens deze verklaring bestaat die samenleving immers niet. Een samenleving ontstaat pas als mensen erkennen dat ze van elkaar afhankelijk zijn en voor elkaars levensonderhoud moeten instaan. Volgens mij bestaat integratie er net in dat nieuwkomers belastingen betalen, de sociale zekerheid mee financieren en mee kunnen genieten van alle sociale voordelen waarover inwoners van dit land beschikken. Wie kan bijdragen, draagt bij en wie noden heeft, wordt geholpen. Daarvan is in deze tekst geen sprake.

De rechtervleugel ziet dit waarschijnlijk als een goede manier om al die nieuwkomers duidelijk te maken dat ze hard moeten werken en niet op steun hoeven te rekenen. Volgens mij zullen veel nieuwkomers dit echter anders interpreteren. Als iedereen voor zichzelf moet zorgen, moeten zij zich immers niet verplicht voelen een andere mens te helpen. Zo lang ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, moeten ze geen rekening met anderen houden. Die attitude zal de integratie ongetwijfeld ten goede komen.

Ik kan iedereen nu al garanderen dat deze verklaring, zelfs als ze vanaf nu door elke nieuwkomer wordt ondertekend, geen enkele vorm van extremisme zal voorkomen. Er wachten ons nog heel wat bloederige explosies en iedereen weet wie die aanslagen pleegt. De Westerse terrorist is niet voor IS. Hij is tegen ons. Ik kan niet in eer en geweten verklaren dat we beter verdienen.

---------------------
[1] Eigenlijk bestaat homofobie niet. De betrokkenen zijn geen patiënten die aan een oncontroleerbare vrees voor andersgeaarden lijden. Het zijn gewoon slechte karakters op zoek naar mensen die ze kunnen etiketteren, isoleren en onderdrukken. Eigenlijk zouden we gewoon het onderscheid moeten maken tussen heteroseksime, gekenmerkt door de onderdrukking van de vrouw, en homoseksisme, gekenmerkt door de onderdrukking van de andersgeaarde.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.