Malcolm overloopt: een paar twijfelachtige uitspraken tijdens een parlementair debat

Op woensdag 29 november 2017 heeft de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een debat gehouden over een spraakmakende nota van het Gemeenschapsonderwijs, getiteld ‘Inspelen op de meertalige realiteit in het Gemeenschapsonderwijs” [1]. Ik wil hier niet ingaan op de ideologische vooringenomenheid of wetenschappelijke betrouwbaarheid van de conclusies in de nota of de reacties van allerlei politieke fracties. Ik wil het eens hebben over een statistische vaststelling.

Volgens recent onderzoek, dat overigens ook tijdens dit debat is aangehaald, zou 94 percent van de leerlingen die na zes jaar algemeen secundair onderwijs afstuderen de Nederlandse taal perfect beheersen. Eigenaardig toch dat de meeste Vlaamse volksvertegenwoordigers uit die resterende groep van 6 percent blijken te komen.

Enkele letterlijke citaten uit het debat, dat uiteraard uren langer heeft geduurd dan initieel was gepland, zullen duidelijk maken wat ik bedoel.

De heer Paul Dochy: “U verwart twee zaken. Dat is iets heel anders tussen de taal de manier waarop men in het onderwijs, regulier onderwijs, zaken aanleert en hetgeen men doet in beroepsopleidingen die de VDAB zou moeten aan.”

Mevrouw Kathleen Helsen: “We hebben vertrouwen in experts en in het onderwijsveld en in de leerkrachten om de doelen die wij in dit parlement vastleggen, de verwachtingen die wij stellen ten aanzien van onderwijs om die te realiseren en ook naar de toekomst toe willen we dat willen op diezelfde manier willen we dat blijven waarmaken.”

Ik probeer het even samen te vatten.

Onze politici eisen dat jongeren, waaronder natuurlijk ook jongeren van allochtone afkomst of jongeren wiens thuistaal niet het Nederlands is, allemaal Nederlands leren op school. Ze hameren erop dat die kennis van het Nederlands essentieel is om later iets van hun leven te maken, onder meer omdat mensen die geen Nederlands spreken moeilijker werk vinden.

Onze politici, grotendeels mensen zonder migratieachtergrond en volledig Nederlandstalig opgevoed, spreken echter zelf amper Nederlands. Meestal beperken ze zich tot een hoogsteigen variant die er wel veel woorden mee deelt, maar duidelijk niet dezelfde grammaticale basis heeft. Ze hebben echter wel iets van hun leven gemaakt, onder meer door ondanks hun taalachterstand een goedbetaalde job te vinden.

Nadien heeft het Vlaams Parlement nog een debat gehouden over het toenemend gebruik van antidepressiva bij kinderen en jongeren. Eigenaardig toch dat zo veel kinderen en jongeren blijkbaar vergaderingen in het Vlaams Parlement hebben bijgewoond.

---------------------
[1] Nieuwsgierigen kunnen de nota ook zelf eens lezen.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.