Malcolm viert: een klein succes in een slechte wereld

Hoewel de nieuwswaarde op deze snel draaiende planeet na drie dagen weer een stuk kleiner is geworden, wil ik hier toch nog melden dat ons protest [1] tegen het colloquium van de NSV vruchten heeft afgeworpen. De KU Leuven heeft haar toestemming ingetrokken en de internationale selectie fascisten, nationalisten en openlijke racisten is moeten afdruipen naar die stad waar dergelijk tuig welkom is: Antwerpen, de zelfverklaarde hoofdstad van het universum.

Aangezien het colloquium ondertussen is afgerond en er niet veel sensationeels te melden valt, zou ik het hierbij kunnen laten. Ik heb op dat wereldwijde web echter twee uitspraken gevonden waar ik toch even op wil ingaan.

Ten eerste heeft de heer Gosselink, vicerector Studentenbeleid van de Alma Mater, in Het Nieuwsblad [2] het volgende verklaard: “We zijn niet gezwicht voor het protest uit linkse hoek en nemen deze beslissing wel degelijk uit eigen beweging. Inhoudelijk leggen we NSV geen strobreed in de weg, maar gelet op de risico’s voor personeel en infrastructuur trekken we onze toestemming opnieuw in.”

Blijkbaar is de KU Leuven op geheel onafhankelijke wijze zelf tot de conclusie gekomen dat het om een zeer extreme activiteit ging. Ik vraag me af waar dat plotse inzicht vandaan kwam. Zou al die kennis geen gevolg zijn van de talrijke brieven en mails die tegenstanders de rector en zijn diensten hebben gestuurd? Volgens mij is deze beslissing wel degelijk ten gevolge van “het protest uit linkse hoek” tot stand gekomen.

De KU Leuven dekt zich echter wel in tegen elke ideologische kritiek. De NSV wordt “geen strobreed in de weg” gelegd. Blijkbaar wil het rectoraat tot elke prijs voorkomen van enige vooringenomenheid te worden beschuldigd. Officieel gaat het nochtans om een katholieke of toch minstens christelijke instelling die bijgevolg sowieso in haar beginselverklaring en statuten bepaalde maatschappelijke stellingen inneemt, al was het maar over de invulling van het pedagogisch concept of over de noodzaak alle studenten aan een verplicht vak christelijke indoctrinatie bloot te stellen. Ik begrijp dan ook niet waarom een dergelijke instelling het zich niet zou kunnen permitteren extreemrechtse organisaties en sprekers te weigeren.

Daarnaast vreesde de KU Leuven blijkbaar voor schade aan de infrastructuur en voor de veiligheid van het eigen personeel. Dat is op zich natuurlijk goed nieuws. Ofwel betekent dit dat de KU Leuven plots inzag dat op het colloquium van de NSV grotendeels internationale knokploegen werden verwacht, wat van inzicht getuigt, ofwel betekent dit dat de KU Leuven tenminste nog bang kan worden wanneer met een linkse tegenbetoging wordt gedreigd, wat positief is voor het zelfvertrouwen van die jongeren die nog tot actie bereid zijn.

Ten tweede heeft de NSV nergens in Leuven een alternatieve locatie gevonden. De organisatie is volgens het rectoraat nochtans tien dagen op voorhand verwittigd. Alleen was er in heel Leuven blijkbaar geen zaaluitbater te vinden die dit uitschot onderdak wilde bieden. Volgens de eigen facebook-pagina van de NSV zou de reden bij de Leuvense politie te vinden zijn. De politie zou de uitbaters van mogelijke zalen hebben laten weten niet voor de veiligheid te kunnen instaan. Veto, het weekblad van de zielige restjes van de Leuvense studentenbeweging, heeft dit aan de woordvoerder van de Leuvense politie voorgelegd [3]. Zijn reactie is duidelijk: “NSV is gaan aankloppen bij verschillende zalen. Een zaakvoerder heeft ons gecontacteerd om te vragen wat er precies georganiseerd werd. Wij hebben geantwoord dat het om een activiteit ging waar zeker tegenreactie op zou komen en dat dat ook de reden was waarom de universiteit geweigerd heeft.”

Blijkbaar hebben de zaaleigenaars van deze stad toch nog een beetje gezond verstand. Men zou kunnen stellen dat hun gedrag enkel door zelfbehoud of zelfs angst wordt bepaald, maar in feite heeft volgens de politie slechts een enkele zaaluitbater om uitleg gevraagd. De anderen zijn blijkbaar zonder advies van de politiek tot de juiste conclusie gekomen. Misschien gaat het hen helemaal niet om de veiligheid, maar om een afkeer van extreemrechts.

Volgens de facebook-pagina van de NSV zijn maar liefst vijf zalen in Leuven benaderd. Dat zegt trouwens genoeg over het aantal beschikbare locaties voor publieke evenementen in deze studentenstad. Het is natuurlijk mogelijk dat dit aantal niet klopt, maar ik kan me voorstellen dat de organisatoren toch in eerste instantie hebben geprobeerd in dezelfde stad te blijven en pas in extremis naar Antwerpen zijn uitgeweken. In elk geval is de boodschap duidelijk. Wie in Leuven een extreemrechtse bijeenkomst wil organiseren, kan dat plan best onmiddellijk weer opbergen.

Mijn conclusie is duidelijk. Het colloquium heeft niet plaatsgevonden en dit is duidelijk een overwinning. Alleen is die overwinning zo goed als niets waard, want ondertussen gaan de onderhandelingen over een nieuw trans-Atlantisch handelsverdrag achter gesloten deuren gewoon verder.

------------------
[1] Zie hiervoor mijn blogpost van 15 november 2013.
[2] Het citaat is afkomstig uit dit artikel.
[3] Het citaat is afkomstig uit dit artikel. Het is trouwens bijzonder grappig dat de titel van dit artikel het streven naar politieke neutraliteit van de heer Gosselink totaal onderuit haalt.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.