Malcolm vindt: de N-VA een bende volksverraders

Laten we de huidige situatie eens langs een andere kant benaderen. Iedereen is het gewoon dat ik hier geargumenteerde scheldpartijen publiceer waarin ik linkse standpunten verdedig en rechtse standpunten probeer te ondermijnen of belachelijk maak. Het kan echter ook anders. Laten we even trachten ons in de positie van een echte nationalist te verplaatsen en vanuit zijn wereldvisie de actualiteit analyseren.

De actualiteit bestaat natuurlijk uit honderden belangrijke en minder belangrijke feiten. Sommige feiten staan volledig los van elke discussie over volk en staat, maar andere feiten draaien al even volledig rond de vraag wie waar de macht in handen heeft. Wat die laatste feiten betreft, is een nieuw dossier opgedoken dat volgens mij een grote invloed op de welvaart, het welzijn en de vrijheid van het Vlaamse Volk [1] kunnen hebben.

Het betreft hier de mogelijke verkoop door Eandis van 14 percent van de eigen aandelen aan de State Grid corporation, een Chinees staatsbedrijf dat zijn gigantische financiële reserves blijkbaar eender waar op de planeet wil investeren.

Met betrekking tot dit dossier heeft de Nieuw-Vlaamse Alliantie, de hoop van elke Vlaams-nationalist op een toekomst zonder Waalse vakbonden, kritische journalisten en gesubsidieerde migrantenorganisaties, een standpunt ingenomen dat volgens mij niet met de eigen slogans overeenkomt.

Als de verkoop van aandelen van Eandis, een bedrijf dat momenteel nog volledig in handen van de lokale besturen en, in het verlengde daarvan, dus van het Vlaamse Volk is, zou plaatsvinden, zou een buitenlandse overheid rechtstreeks inspraak hebben en controle krijgen [2] over wat de Belgische Veiligheid van de Staat [3] ‘een strategische sector’ noemt. In de praktijk betekent dit dat de vertegenwoordigers van State Grid in Eandis alles over onze stroomvoorzieningen kunnen weten, dat ze al die informatie aan een buitenlandse overheid kunnen doorspelen en dat ze, in het geval de politieke situatie agressiever wordt [4], de Chinese overheid kunnen helpen om ons stroomnet plat te leggen.

De N-VA, officieel de partij die Vlaanderen zelfstandig wil maken, is stellig van plan de economische welvaart en de vrijheid van het Vlaamse Volk aan buitenlandse mogendheden te verkopen, niet voor dertig zilverlingen maar voor de eer de handjes van buitenlandse topindustriëlen en financiers te mogen schudden.

Politici die onze stroomvoorzieningen willen verkopen aan een buitenlandse overheid die dreigt een Derde Wereldoorlog te ontketenen en die samenspant met een dictator die de oostelijke helft van ons continent wil inpalmen, zijn in mijn ogen geen verdedigers van het Vlaamse Volk.

Ik citeer bovendien artikel 118 van het Belgisch Strafwetboek: “Met (hechtenis van tien jaar tot vijftien jaar) wordt gestraft, hij die voorwerpen, plans, geschriften, bescheiden of inlichtingen die geheim moeten worden gehouden in het belang van de verdediging van het grondgebied of van de uitwendige veiligheid van de Staat, geheel of ten dele, in origineel of in reproduktie, wetens overlevert of meedeelt aan een vreemde mogendheid of aan enige persoon die in het belang van een vreemde mogendheid handelt. Indien de schuldige met een openbaar ambt of mandaat bekleed was, of een opdracht vervulde of een werk verrichtte die hem door de Regering waren toevertrouwd, wordt hij gestraft met (hechtenis van vijftien jaar tot twintig jaar).”

Informatie over de werking van het stroomdistributienet valt hier zeker onder. In Napoleontische tijden bestonden legers uit mensen die naar het slagveld marcheerden. Wie nu in staat is een heel land zonder stroom te zetten, beschadigt de militaire capaciteit even sterk of zelfs sterker dan met het bombarderen van een stad.

Op basis van het voorgaande kan ik enkel concluderen dat de N-VA zich schuldig maakt aan verraad ten aanzien van de Belgische staat en van het Vlaamse Volk, dat tot nader order deel van die Belgische staat uitmaakt. Zelfs vanuit het oogpunt van een Vlaams-nationalist kan die partij enkel worden omschreven als een samenzwering tot landverraad. Als de verkoop van de aandelen van Eandis wordt ondertekend, reken ik dan ook op onze procureurs des konings om de nodige aanhoudingsbevelen [5] uit te schrijven.

-----------------
[1] Onervaren als ik ben met het nationalistisch discours verval ik natuurlijk direct in overdrijvingen.
[2] De controle is wel degelijk rechtstreeks en niet onrechtstreeks. State Grid is, zoals de naam al enigszins laat vermoeden, volledig in handen van de Chinese overheid en alle strategische beslissingen worden door het partijbestuur genomen.
[3] Zeg nooit ‘Staatsveiligheid’. Ze worden daar slechtgezind van.
[4] Dat zit er overigens dik in, want de Chinese overheid heeft haar zinnen gezet op de gigantische voorraden aan petroleum en aardgas onder de Zuid-Chinese Zee. Ondanks diverse uitspraken van internationale rechtbanken heeft de Chinese overheid dit gebied de facto geannexeerd. Elke buitenlandse inmenging zal als een provocatie worden geïnterpreteerd en zou tot een wereldoorlog kunnen leiden. China staat trouwens niet alleen, want er zijn al allerlei militaire oefeningen met bondgenoot Rusland aangekondigd. Samen maken ze zich klaar om het westen definitief uit te schakelen. Online zijn hierover verschillende artikelen te vinden, zoals dit.

[5] Het hoeft natuurlijk niet enkel om leden van de N-VA te gaan. We vinden ergens nog wel wat vrije cellen voor iedereen die zich aan deze uitverkoop van ons land schuldig maakt.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.